Skriv ut


Fattigvårdsstyrelsen skall i Vittsjö kommun bestå av sju ledamöter och sju suppleanter och sammanträde skall hållas en gång varje månad i kommunalrummet (nuvarande församlingshemmet). Kungörelsen om sammanträde skall meddelas från predikstolen samt genom anslag.

Den som utan godkänt förhinder uteblir från sammanträde skall böta två kronor.

Anstaltens (Kristenstorp) föreståndare äger rätt att närvara vid sammanträde då ärende om anstalten föreligger.

Vittsjö kommun var uppdelad i sex distrikt där en ledamot skall ingå i varje distrikt. Varje distrikt hade till uppgift att ansvara för Fattigvården inom sitt område,

Tre personer, varav en kvinna skall ägna tillsyn över anstaltens skötsel. Barn under två år må bara tillfälligtvis intagas på Fattigvårdens anstalt.

Den som åtnjuter fattigvård står under Fattigvårdens tillsyn och intagen person är skyldig att visa Fattigvårdsstyrelsen eller dess representant lydnad. Intagen person är skyldig att efter förmåga uträtta arbete som anvisas.

För gossar under 15 år och flickor under tolv år må aga användas. Agan bör överlåtas till den som har ansvaret för fostran