STANNA UPP I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Det finns så många sevärda platser i denna kulturort men jag skall försöka hålla mig till de mest attraktiva i en serie artiklar framöver.
En av de aktuella platserna är Skansen med intill liggande sevärdheter. Beträffande Skansen är det väl tämligen klarlagt att denna uppfördes och blev färdig som en försvarsborg 1644. Vid utgrävningar har spår framkommit att en borganläggning var uppförd på kullen. Kanske en borgbyggnad med en höjd på upp emot fem meter, vilande på fyra pålar. Fragment efter en sådan påle har upptäckts. Det i dag mest synliga beviset för en befästning är vallgraven som går runt själva platån. Läs själv på informationstavlorna vid uppgången till Skansen.

Sedan mer än 100 år tillbaka har Skansens platå varit platsen för olika sammankomster av vilt skiftande karaktär. Sålunda hade Nordskånes N G T O fest med nykterhetsföredrag 1908. Då medverkade även Verum musikkår och entréavgiften var 25 öre. Dessutom kostade kaffet 25 öre.

TRE BROAR

Strax norr om Skansen i Dragsån finns den så kallade Gustav Adolfsbron. Nuvarande bron på väg 117 uppfördes 1952 men den som färdas vägen mot campingplatser kan se den gamla valvbron som uppfördes omkring 1800 men togs ur bruk för tung trafik då den nya bron var färdig..
Ytterligare en tidigare bro har funnits några meter nerströms. Det var en träbro som uppfördes 1746. Fundamenten efter brofästen syns fortfarande.
Broarna har fått sina namn på grund av att Gustav Adolf räddades just på denna plats 1612. Enligt sägen så skulle kungen har hamnat på den spetsiga sten som finns omedelbart nedströms efter valvbron. Se på stenen så framgår det med all tydlighet att det är en sägen.
De båda vattendelarna var en tid raserade men nu bortgångne hembygdsmänniskan Åke Nilsson (Åke på Skansen) gick med tofflor i det kalla och strömmande vattnet. Han plockade upp sten för sten och återbördade stenarna till sin rätta plats

Den sevärda och väl bevarade valvbron över Dragsån intill Skansen

TORKELSHYTTAN

Sydost om själva Skansen har funnits en järnsmälta intill Vittsjön. Vid utgrävningar i mitten av 1980 talet påträffades resterna efter denna järnsmälta som döptes till Torkelshyttan . Namnet Torkel figurerade i samband med smältans brukande mellan åren 1300 till 1600. I dag finns en del slaggrester upplagda där hyttan har funnits.

GUSTAV ADOLFS STENEN

Till minne av kungens räddning restes en minnessten på 300 års dagen efter räddningen. Söder om denna sten finns massgraven från 1912. Mer om detta i kommande artikel.

 

Top