När Verumsborna skaffade sig egen ström

VERUM. Ljuset kom till Verum 1922 från Bröderna Jönssons vattenfall
I Verums socken hade Bröderna Jönsson (Gottfrid, Axel, Hilding och Arvid Jönsson) år 1914 byggt en modern möbelfabrik vid Verumsåns vattenfall i Stafshult och Mölleröd. Den lokala banken, Verums sockenbank, ställde sig skeptisk till brödernas satsning, men genom uppbackning av Lilli Zickerman i Vittsjö kunde de få fram behövligt startkapital.

Bröderna Jönssons möbelföretag ägde bestånd fram till 1966 då Bonnierföretaget Alga flyttade in i byggnaden. Företagets elektriska maskiner drevs de första åren med kraft från en generator i ån. Efter några år installerades ett turbindrivet kraftverk, som fram till 1943 även försörjde sju byar i den västra delen av Verums kommun med el.

Lördagen den 30 december 1922 skriver Norra Skåne:
Elektriskt ljus i Verum. Arbetet för erhållande af elektriskt ljus till en del byar inom Verums socken, som pågått under sista halfåret, har i dagarna slutförts. Arbetet har utförts af firma Kindgren & Ascher i Osby. En kraftstation med tvänne turbiner om tillsammans 60 hkr har uppförts vid Bröderna Jönssons vattenfall i Mölleröd. Härifrån går en högspänningsledning direkt till byarna Maltseröd och Mejarp, där fem abonnenter erhålla ljus. Förutom nämnda byar äro också Brogården, Tågarp, Stafshult och Bolberöd anslutna till nätet. Sammanlagda lampantalet uppgår till cirka 300. Det var ungefär en tredjedel av antalet byar i socknen som fick sin elektricitet från fallet i Mölleröd. I den östra delen kom strömmen från Brittedal.Elavtal från 1923 för sju metalltrådslampor mellan Bröderna Jönssons Möbelfabrik och kyrkoväktaren Algot Walfrid Kronvall i Brogården

 

Ett litet eluppror på 1940-talet
Att en av de sista folkligt styrda elektriska distributionsföreningarna i Göinge var Verums hängde samman just med att Bröderna Jönssons hade ”elektrifierat” den västra ändan av socknen.

Inrättandet av Verums distributionsförening omgavs av viss dramatik och anbudsteckningen hösten 1942 hade föregåtts av en bitter strid i bygden. Fejden stod mellan Bröderna Jönsson i Mölleröd, som då i 20 års tid försett delar av socknen med elektricitet å ena sidan och missnöjda abonnenter understödda av en majoritet av kommunalmännen å andra sidan. Även lokaltidningens läsekrets fick ta del av råsoparna mellan parterna.
Det hela började med att Norra Skåne (4 juni 1942) under rubriken ”Elfrågan i Verums socken” rapporterade om det yttrande som landsfiskalen Fluur i Vittsjö hade fått i uppgift att avge. Yttrandet gällde att Bröderna Jönsson hade ansökt att få skaffa reservenergi från Vittsjö Elverk. Landsfiskalen avstyrkte med motiveringen att en sådan lösning skulle innebära ytterligare en fördyrande länk mellan Sydkraft och abonnenterna. Fluur ställde sig på Verumsbornas sida i deras klagomål mot ”Brödernas” sätt att sköta elförsörjningen i bygden. Han ansåg att: ”Den önskvärda och rationella lösningen av socknens elektrifiering komme att helt omintetgöras eller försvåras.” Landsfiskalens invändningar mot att Bröderna Jönsson skulle få förnyat förtroende att leverera elkraft lyder: ”Det förefaller ej tidsenligt eller lämpligt att uppmuntra sökanden att såsom privatperson uppträda som energidistributör för större delen av socknen, helst som vi från sökandens hittillsvarande distributionsverksamhet på detta område ha erfarenhet av att mot driften allvarliga erinringar skulle kunna framställas.”

I ett svar anklagar Bröderna Jönsson de som ”sprungit omkring med” listor och samlat namn till protestskrivelsen för att ha dolda avsikter. Bröderna påminner om de redan har koncession till den 1 januari 1962 och lovar att de sex byar som saknar ljus skall få elektrisk energi i tillräcklig utsträckning om den sökta koncessionen beviljas. Av artikeln i Norra Skåne (9/6 1942) framgår också att Brittedals Kraft redan har försäkrat sig om att sköta elektrifieringen i 11 av socknens tätast befolkade byar. 

Någon far med osanning - elfrågan i ”annan belysning”
Den 13 juni 1942 avslutar stiftarna av Verums Elektriska distributionsförening dispyten med att publicera följande inlägg: Elfrågan i Verum Bröderna Jönsson, Mölleröd, anse, att deras artikel i Norra Skåne av den 9 juni ”är mer än nog, för att kanske ställa elfrågan i en annan belysning”. Det erkännes. Hade bara artikeln också varit med verkliga förhållandet överensstämmande så kunde … denna fråga hållits bort från en vidlyftig tidningsläskrets  ….

Det första styrelsesammanträdet i distributionsföreningen ägde rum den 24 september 1942 och vid detta tillfälle beslöts: ”....att omedelbart igångsätta andelstecknandet, så att detta slutförts till den 15/10.” Det är inte förvånande att föreningens första år präglades av kontroverser kring olika avtal med Bröderna Jönsson i Mölleröd. Det har ryktats om nattliga stolpklättrare som klippt av Brödernas koppartrådar i skydd av nattmörkret.

De sista byarna ansluts 1945 men Hästberga kommer inte med
Av bevarat material från Verumsföreningen ser man att elektrifieringen i början av 1940-talet ännu inte var slutförd i socknens norra skogstrakter. Medlemsförteckningen från december 1942 visar att följande tio byar som redan var elektrifierade gick med i föreningen från starten: Bolberöd, Brogården, Grantorpet, Horsaskog, Malseröd, Mejarp, Ristorpet /1 abonnent/, Truedstorp /1 abonnent/, Tågarp, och Verums kyrkby. I oktober 1945 behandlade Verumsföreningens styrelse inträdesansökningar från byarna Norraskog, Sjötorpet och Ristorpet i Verums socken samt Bodarp i Visseltofta socken. Men det kan noteras att byn Hästberga, som kom att ge sitt namn åt ett kraftverk som låg i Hovgården, förblev oelektrifierad in på 1950-talet. Dessutom fanns ett privat gårdskraftverk (Per Paulsson och senare Hjalmar Paulsson i Mölleröd).
I Verums kommun fanns då abonnenter till fyra andra elleverantörer: Andelsföreningen Vittsjö Elektricitetsverk, Osby Elektricitetsverk, Brittedal och Bröderna Jönsson.

Julgransbelysning och elförsörjning till AB Alga
Den första julgranen vid Björveruds affär med belysning kom till stånd 1950. Protokollet lyder: ”Beslöts föreslå stämman att om en julgran uppsättes förse denna med el. ström och för täckandet av kostnaderna för strömmen härtill och till gatbelysningen i övrigt anhålla hos kommunfullmäktige om anslag.
År 1967 aktualiserades frågan om att Verumsföreningen skulle åta sig att leverera elektrisk energi till företaget Alga i Mölleröd och samtidigt överta strömförsörjningen inom f d Bröderna Jönssons eldistributionsområde i Mölleröds och Stavshults byar. I protokollsboken omtalas ett sammanträde med elföreningens representanter om: ”....elförsörjningen i Mölleröds-Stavshults byar med anledning av att kommunen genom inköp av Bröderna Jönssons Möbelfabrik och Elkraftverk i Mölleröd ej hade tillräcklig och fullgod elenergi till fabriks A.B. Alga.”


Elföreningens distributionsområde

Sydkraft, nuvarande EON tar över från 1972
I april 1969 var föreningen på väg att ”slå vantarna i bordet” och styrelsen föreslog att förhöra sig med Sydkraft om de ville överta föreningens elnät. Årsmötet godkände styrelsens förslag. I november 1970 beslutade styrelse att infordra offert på distributionsnätets värde som sedan skulle ligga till grund för eventuell överlåtelse.

Gubbarna i föreningen var inte nöjda med de ekonomiska villkoren i Sydkrafts första bud som innebar att bolaget skulle sköta eldistributionen från 1 januari 1972. Föreningens styrelse bad Sydkraft att justera sitt erbjudande. Sedan bolaget kommit med ett nytt kontraktsförslag - med två mindre justeringar - godtogs uppgörelsen. Som föreningens ombud att teckna kontrakt med Sydkraft valdes ordföranden Einar Nilsson, Tågarp, vice ordföranden Birger Pettersson, Brogården och kassören Sven Persson, Verum.Folkskolläraren Arvid Andersson

Vid ett av föreningens sista sammanträden, den 27 april 1972, tog styrelsen initiativ till att uppvakta initiativtagaren till föreningen och dess mångårige ordförande Arvid Andersson, som också i många år tillhörde styrelsen för Kristianstads Läns Elektriska förening. Protokollet lyder: ”Beslöts att till F. d. Folkskollärare Arvid Andersson Hässleholm överlämna en blomsterdekoration på hans 70-årsdag. Det var han som var en energisk initiativtagare till att Verum El. Distributionsförening bildades.”

Top