När rödsoten slog till mot fattiga frälsebönder i Verum

 

VERUM. Det har i alla år hört till tidningarnas rutiner att på årets första dagar underrätta läsekretsen om befolkningsutvecklingen. Detta har på vissa håll omintetgjorts av sockensammanslagningar, men Verum har ännu lyckats bevara sina gamla gränser. Under de senaste tio åren har antalet invånare i församlingen dalat från ca 500 till under 460. Som mest hade Verum på 1880-talet nära 1.700 invånare.

Här nedan visas hur befolkningstalet från 1650-talet med 50-årsintervall nu åter hamnat under de ca 500 personer som församlingen hade på den tiden.

Befolkningsutvecklingen var hög under hela 1800-talet, men dämpades av emigrationen. Under tidigare epoker var det barnadödligheten och olika farsoter som minskade folkökningen.


Verum var hårdast drabbat av rödsoten
Under de två åren 1784 och 1785 slog rödsoten - som numera kallas dysenteri - till med förödande kraft i Verums socken. Under dessa två år var dödligheten 3½ gånger högre än normalt. Under de andra åren på 1700-talet dog årligen ca 15 personer, medan genomsnittet för dessa två år var 54 personer. Det betyder att man hade ett dödsfall i veckan på en befolkning av drygt 700 personer. Den s.k. dödstakten per år är nuförtiden 9,62 döda per 1000 invånare.

Dödstakten i Verums socken var 1784 till 1785 så hög som 77 döda per 1000 invånare medan genomsnittet för övriga år på 1700-talet var drygt 21 döda per 1000 personer. Redan detta tal är mer än dubbelt så stort som vår tids dödstakt.Ingen annan av de norra göingesocknarna blev så illa sargad av dysenteriepidemin som Verum. Detta kan möjligen hänföras till att socknen övervägande bestod av fattiga frälsebönder lydande under herrskapet på Skeinge och Björkeberga säterier.

Tio år före rödsotsepidemins utbrott hade bönderna missuppfattat innebörden av Gustav III:s revolution och efter en uppslitande process blivit dömda för uppstudsighet mot frälseägaren Wrangel von Brehmer. Nio blev dömda, varav sex av dem först skulle mista högra handen, sedan halshuggas och steglas medan tre bönder bara fick spöstraff. Det hela slutade med att alla fick sina straff mildrade till femton par spö utom anföraren för ”owäsendet” mot herrskapet Jöns Bengtsson - författarens farfars morfars farmors far - som fick fyrtio par spö.Rödsot kallas numera dysenteri
Dysenteri är en tarminflammation som orsakar blödningar i tarmen. Dysenteri kan orsakas av bakterier tillhörande släktet Shigella (shigellos) eller av en encellig parasit, Entamoeba histolytica amöbadysenteri). Organismerna sprids via livsmedel eller vatten som förorenats av avföring. Infektion med shigellabakterier angriper tarmväggen och kännetecknas av feber, kraftiga knipsmärtor i buken samt ofta blodiga eller slemmiga avföringar.

I en avhandling från 1869 skrev läkaren Frans A G Bergman:
Af alla de farsoter, som efter pestens sista härjning i norden hemsökt vårt land, är det, så vidt våra statistiska uppgifter gifva vid handen, ingen, som tidtals förorsakat en så utomordentlig dödlighet, som rödsoten [dysenteri]. Icke ens kopporna, choleran eller typhusfebrarne kunna vi härvid undantaga.

Vid en undersökning av när dysenteri utgjort en betydande del av dödligheten i hela Sverige efter
1750, är det framförallt åren 1772-1773, 1783, 1808-1811 och 1857 som utmärker sig.

Grannsocknarna Farstorp, Norra Åkarp, Hästveda och Vittsjö
Även i Verums grannsocknar grasserade rödsoten, dock inte med samma förödande kraft. I Vittsjö var dödligheten ungefär dubbelt så stor åren 1784-1786 som övriga år. Norra Åkarp (Bjärnum) drabbades illa ett av åren. Där var dödligheten fördubblad 1785. I Farstorps socken slog epidemin till året 1784 och Hästveda hade sitt värsta år 1786.


Stapeldiagram över sammanlagda dödstal för socknarna Verum, Farstorp, Norra Åkarp, Hästveda och Vittsjö

En av byarna i Verums socken blev nära nog helt utplånad som en följd av rödsotsepidemin. I byn Hästberga bodde i början av 1780-talet tjugo personer innan rödsoten slog till åren 1784 och 1785. På en gård i byn rycktes bonden Pehr Månsson och hustrun Sara Pehrsdotter bort från sina fem barn. Parets barn kom att uppfostras hos en farbroder i Bodarp. Den dödsbringande rödsoten ledde till att byn i princip avfolkades och sedan låg öde under de sista åren på 1700-talet.
I början av 1870-talet hade byn återigen tappat största delen av den unga befolkningen. Orsaken var då att byn avfolkats genom att många utvandrat till Amerika och Nordtyskland under missväxtåren.


Spanska sjukan fördunklar julen i Verum 1918
Den med rödsotsepidemin mest jämförliga katastrofen för folket i Verum inträffade 1918 då spanska sjukan tilldelade socknen ett dråpslag på årets sista månad. Några dagar före jul slog farsoten till utan förskoning. Enbart under december månad det året dog 12 personer från Verums socken i epidemin. Söndagen den 20 december gjordes i Verums kyrka tacksägelse samtidigt för sju personer som dött under en och samma vecka.

Tidningen Norra Skåne skrev under rubriken Där sorgen drabbar tungt:
En svårt hemsökt familj af den härjande spanska sjukan kan man med skäl kalla mjölnaren Oskar Bengtssons i Mölleröd, Verums socken, där ej mindre än tre personer af nämnda familj på endast några dagar skördats af döden. Natten till den 17 d:s afled familjefadern Oskar Bengtsson, 33 år gammal. På torsdagen afled deras 5-årige son Bertil och på fredagen afled hustrun Alma Bengtsson, 30 år gammal. Af familjen återstår nu 4 små barn, det äldsta 10 år och det yngsta endast en månad gammalt. Att sorgen är stor kan lättare tänkas än beskrifvas. Tilläggas bör att makarna Bengtsson mistade en tvåårig son för 2 månader sedan. Den 20 d:s afled snickare Karl Kleist, Ristorpet i samma sjukdom 52 år gammal efterlämnande hustru och 8 barn i små omständigheter. Dessutom hafva under veckans lopp aflidit ytterligare tre äldre personer, så att söndagen den 20 gjordes tacksägelse för sju under veckan aflidna, hvilket torde vara enastående i en församling på föga mer än 1.000 personer.

Vaikka termi merkitys on vain keksitty näinä viimeisinä päivinä, tällaiset ongelmat ovat luultavasti aina olleet siellä. Tänään verkossa ostettava kanta on todella hieno. Monet Yhdysvaltain kansalaiset harkita "http://viagrasuomi.biz/viagra-naisten.html". Mitä potilaat saattavat kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen ottamista Viagra? Viagra on yksi kaikkien aikojen parhaista lääkkeistä. Olette ehkä kuulleet "". Hyvin tärkeä asia, jota sinun on etsittävä on "". Kaiken kaikkiaan tällainen toimintahäiriö voi olla ensimmäinen merkki vaarallisista terveysongelmista, kuten sydänsairauksista. Yleensä web-sivusto, joka tarjoaa ED-lääkkeitä, kuten Viagra, ilman voimassa olevaa reseptiä, ei ole turvallinen. Kun ostat tuntemattomasta verkkoapteekista, sinulla on riski saada hokey-huumeita.

Top