Ingenjör Buhrman och Verums sockens byanamn 1684

 

 

På denna detalj av Buhrmans karta syns kyrkan omedelbart väster om de två broarna över Vieån och Sågmöllebäcken. Längs Viån har byarna och gårdarna markerats från Malmsjön vid ”Eekholm” till Skeingesjön vid ”Birkeberga”. Byn Bolberöd skrivs där som Bolbor. Byn nämns tidigast som Bollberrigh (1596), dvs ”gården på backen/höjden”.

På 1600-talet var kartor inget som man kunde släppa ut i offentligheten. De farbara vägarnas sträckning och särskilt var vattendragen kunde passeras till häst var på den tiden viktiga kunskaper för krigsmakten.

Genom en av de mest kända kartorna, Buhrmans Skånekarta från 1684, får man veta att det inte fanns någon körbar väg att ta sig norrut mot Sverige mellan vägen genom Markaryd och vägen förbi Loshult. Vid den mellan dessa orter liggande vägen mot Småland från Visseltofta skrev Buhrman på sin karta: ... denna wegen kan intet köras längre än till Brötan men allenast rijdas till Hallaryd.

Det har sagts att Gerhard von Buhrmans karta från 1684 är i särklass i fråga om riktighet och elegans. Kartornas deltaljrikedom är ett resultat av att han deltog i skånska kriget (vilket pågick åren 1675 till 1679) som generalkvartermästarlöjtnant. Han var en tid bosatt i Önnestads socken.

I början av 1680-talet reste von Buhrman omkring i hela Skåne för att göra teckningar av ett femtiotal olika slott och herresäten. Hans teckningar utgavs 1756 av Abraham Fischer i ett bildverk med denna långa titel: Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne som i fordna tider hafva til större delen varit befästade med vallar, vattugrafvar och vind-bryggor, och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade: af ingenieur capitain Burman men nu til det almännas tjenst, förnyade och med kongl: maij:ts allernådigste privilegio på trycket utgifne år 1756 af Abraham Fischer .

I Kungliga Biblioteket i Stockholm förvaras en handritad kopia av Gerhard Buhrmans berömda Skånekarta från 1684. Den kartan har 12 ark som är något större än A4 och är monterade på sidentyg. Hela kartan är ungefär 1×1 meter och har med vissa misstolkade och felplacerade ortsnamn kopierats av Gustaf Kock – oklart vilket år. Ett utdrag av den Kockska kartan återges nedan med dagens Eniro-karta som jämförelse.

Någorlunda rätt hamnade de västra byarna Assaretorp och Mölleröd, men Ekholmen och Stafshult har tydligen bytt plats och såväl Mejarp som Mejarpstorp, det sistnämnda ofta kallat Snyrpet, saknas på sin riktiga plats. De har i stället lagts där Magnarp och Magnarpstorp, det sistnämnda kallat Skottet eller Skotuetorpet, hör hemma. Även Malseröd saknas i Kocks version trots att det en kort tid lär ha varit ett herresäte. I riksantikvarieämbetets databas står: På 1610-talet bodde adelsmannen Henrik Ågesen Gere och hans hustru Anne Daa i Malseröd. Tord Jöran Hallberg har i uppsatsen ”Verums socken på familjen Daas tid” skrivit att dessa makar år 1616 nödgades sälja Malseröd till Annes bror Herluf Daa. Denne blev dock sedermera utblottad och var ”bankrutt” vid sin död 1630.

Norr om Vieån har alla byarna hamnat ungefär rätt (Veruma kyrkby, Grantorpet, dock stavat Granstorp, Sjötorpet, Horsaskog, Bolberöd, Hesteberga, Ekeröd, Hörlinge, Hofgården och Maglaröd.) Nedströms från bron i Vieån finns några fel. Där byn Brogården borde ligga står BrogårdsBÿgget. Alla de ursprungliga rusthållsgårdarna, bortsett från ensamgården Bygget, låg där han ritat ”ringen” över a i ”Brogårds”. Skrompet/Skromptorpet som även har kallats Brogårdstorp eller Lilla Bygget placerades på rätt plats men gården skrevs som Skimpatorp. Tågarp stämmer liksom Björkeberga och Skeinge, det senare dock stavat Scheing. Hagnarp har stavats Hugnarp. Men längt i öster har byarnas markeringar rörts till en hel del. En by kallad Eskelstorp har placerats vid nuvarande Torstorp eller Korret. Söder om Eskelstorp ligger ett Mainarp, som antingen kan vara ett felplacerat Magnarp eller förväxlats med Mannarp som ligger i Hästveda socken.

Kartusch på den handritade kartan.

Detalj av Verums och Visseltofta socknar från den tryckta kartan från 1684. I högra kanten vid symbolerna ”Herregårdar” ligger Skeinge och Björkeberga. I Verums socken ses på Buhrmans originalkarta norr om ån med början från väster bynamnen Malsare (Malseröd) Siötorp, Weerum, Horsaskog, Bolbor (Bolberöd), Hesberg (Hästberga), Egere (Ekeröd) och Maglere (Maglaröd) . Söder om ån från väster ses: Eekholm, Meijarp, Assartorp, Stafshult, Skrumpa, Togarp, Magnarp, Gubbarp, Birkeberga, Eskelstorp, Hagnarp och Skeinge.

Top