EN ORIGINELL BRÖLLOPSPRESENT

MARKARYD. Det firades bröllop i Markaryd kyrka 1920. Bruden kom från Gräsholma och brudgummen var bördig från Misterhult. Brudparet uppvaktades med en originell anvisning tillsammans med en subskriberad penningsumma. Det var kanske lite extra märkvärdigt med detta bröllop då det var en nämndeman som gifte sig.
Den humoristiska texten lydde, avfattad i gammal nämndemansstil:

Thy eftersom, alldenstund och emedan till vår kännedom kommit är, mångbetrodde förtroendemannen i Markaryd, ledamoten af kommunalfullmäktige m.m., m.m. välbesuttne och vällärde nämndemannen Johannes Persson i Fjärholma, gemenligen ”Misterhult” benämnd aktar ingå hjonelag med dygdeädla jungfrun Annie Andersson från Gräsholma, så hafva vi här nedan underbeskrivne sambt och synnerligen en förening ingått.......,

att till hugfästande af denna bemärkelsedag till merbemälde Johannes Persson och hans äkta viv öfverlämna en ringa gärd som minne och bevis på mångårig vänskap och högaktning. Då likvisst för var man känt är, att nyförmälde hjonelag allaredan välförsynt är af de timliga gåfvor, som för hemmets trefnad och lifvets tarf kräfves, så profva vi skäligt att åt detsamma skön öfverlåta valet af sådant klenodium som den själva bäst och passelikt synes och förthy öfverlämnas här hos och här till de nödiga remejder genom en utfärdad assignation, som i rätter ägares hand hos krämare – ho det må – till full valuta gäller att med k.m:ts och rikets mynt af oss – en för alla och alla för en inlösas.
Gifvet i Markaryd den 2 sept 1920
Ut supra in fidem
På assignationernas baksida stod följande dedikation:
”Den som denna sedel efterapar
varder visserligen inte hängd,
men om han ock vore så befängd
att han ända bort till Kina shappar,
så blir han där strax innestängd,
ty där går inte sådne lappar”.
Inspirationen till ovan vers har sannolikt hämtats från bland annat en 32 skilling Banco sedel från 1849 där varningstexten lyder:
Den som denna Sedel efterapar eller förfalskar skall warda hängd. Men den som upptäcker Efteraparen, Förfalskaren eller Utprånglaren undfår belöning enligt Kongl Kungörelsen af den 8 juli 1818.

Denna 32 Skilling Banco från 1849 har nederst den straffsats som ovan anges.

Top