PILOT OMKOM VID FLYGOLYCKA 1942

HÅRSJÖ. För drygt 73 år sedan, den 8 januari 1942 störtade ett flygplan i Hårsjö, Vittsjö. I dag är det inte många som har kännedom om denna händelse där ett flygplan under rutinflygning störtade och piloten omkom. Det var under spaningsuppdrag under Andra världskriget som händelsen inträffade. Troligtvis var flygningen mer eller mindre sekretessbelagd då uppgifterna gav vid handen att flygplanet hade störtat vid Ljungbyhed!

 

Bild SK40, dock inte det plan som artikeln handlar om

Flygplanet, SK 14 befann sig på 1 200 meters höjd i så kallad rutinflygning med spaning. Flygplanet flög in i en molnformation och befälhavaren gav piloten order att vända tillbaka till Ljungbyhed. Troligen hade piloten inte använt sig av instrument för blindflygning trots försämrad sikt. Piloten har troligen ansett sig klara av återfärden mot Ljungbyhed utan instrumentflygning. Detta lyckades tydligen inte utan flygplanet har övergått i brant högerspiral utan att komma i spinn.

Befälhavaren gav ordet till piloten att hoppa ut med fallskärm. Denna order hade uppfattats av piloten som inte hoppade medan befälhavaren hoppade. Något missförstånd hade tydligen uppstått då piloten inte hoppade utan piloten följde med planet mot marken under brant dykning. Piloten omkom medan befälhavaren landande oskadad med fallskärm cirka 200 meter från flygplanets nedslagsplats. Fakta kring händelsen har hämtats från Krigsarkivet.

Denna tragiska händelse hade nästan glömts bort då efterforskningar utfördes 1999. Flera då äldre personer i trakten gav olika version av händelsen. Alla hade givetvis ”sett” planet före störtningen och olika platser inom cirka en kilometers radie pekades ut teoretiskt.

BILD Charles Kjellkvist som markerade olycksplatsen.
Han tilldelades också hembygdsföreningens utmärkelse.

Charles Kjellkvist som var bosatt ett par kilometer från nedslagsplatsen hade vid flera tillfällen besökt nedslagsplatsen och kunde drygt 55 år senare peka ut den exakta platsen för dödsstörtning. Då, 1999 markerades platsen med en blå/gud ekstolpe men det är ovisst om denna stolpe finns kvar i dag?

Krigsarkivets karta utvisar exakt samma plats som Charles Kjellkvist markerade.
Följande platsbeskrivning kan kanske hjälpa dig om du vill finna platsen: Från vägkorsningen i Hårsjö (Rökevägen/Hågnarpsvägen) kör 600 meter mot Hågnarp. Där finns en skogsväg österut. Kör in på denna och efter 370 meter passerar du en korsande bäck. Följ bäckens västra kant söderut 50 meter och där finns nedslagsplatsen några meter från bäcken.

Bilden visar nedslagsplatsen där den markerades 1999.

Top