KYRKEKILLA PÅ FROSTESMOSSEN

 

FROSTEMOSSEN. Stora och väl synliga minnen lever kvar då synintrycket ofta registrerar vad som setts. Små otillgängliga platser glöms ofta bort då dagliga kontakten uteblir och ingen berättar om tider som varit. Sannolikt är det få orter som har så många forntida minnesmärke som Vittsjö. Många platser är registrerade och nertecknade men en del håller på att falla i glömska.

Kulturorten Vittsjö är inte enbart en benämning utan många kulturella platser finns inom socknens gränser. Nära 400 torp eller tornruiner är registrerade och utmärkta. Omkring 30 tjärbrännor är registrerade. Drygt 50 skyttevärn och liknande från Andra världskriget nödtorftigt registrerade. Detta är enbart en liten del av det intressanta som finns inom socknen. Många sevärda platser håller på att glömmas bort då ingen återuppväcker platsernas minnen.


BILD: Särklippet från en karta visar var Frostesmossen är belägen.

En av dessa platser som har många minnen är Frostesmossen. Se kartbild där denna stora mosse är belägen. Frostesmossen eller Kämlingamyren som den också kallas tillhör ett stråk av myrar och mossar. Frostesmossen finns i västra delen av socknen. Mot NV finns Flås myr och mot SO finns Stensmyr. Mossdraget sträcker som ännu längre i båda riktningarna.

På Frostesmossen finns minst tolv aktuella platser som inte borde glömmas bort. Tidigare på dessa sidor har tidigare berättats om Hallastenen. Nu blir det en närmare presentation av Vattendelaren och Kyrkekilla.

På många platser finns så kallade vattendelare där vatten rinner åt olika håll. Säreget med denna vattendelare är att den finns på en mosse som i forntiden var högre belägen men med åren har ytan sänkts allt mer. Från högmossen sker avrinning åt väster, norr och söder. Avrinningen söderut är så stor att krusningar sker på vattenytan där vattnet ringlar sig fram.

BILD. En bild från vattenavrinningen från vattendelaren.

KYRKEKILLA
Några meter norr om vattendelaren finns Kyrkekilla. En källa med kristallklart vatten. Namnet lär ha kommit från forna tiders kyrkstig. Troligen var det folk från Kemlehöjalt och Mörkhult samt norra delarna av Hästhult by som använde denna stig till och från kyrkan.
Kyrkekilla var då en nutidens rastplats där vandrarna stannade till för att släcka törsten. Intill Kyrkekilla förtäljer sagesmannen att det funnits en plats som kallades Bengt Nils Krog. Några ytterligare uppgifter om denna plats har inte gått att finna.
Detta var två av de aktuella platserna på Frostesmossen eller Kämlingamyen. Sök upp och tänk efter hur det var för några hundra år sedan! Fortsättning följer länge fram.

Top