Dagshög en sevärd plats på Bjärekustens naturreservat

TOREKOV. Strax söder om Torekov finner man Dagshög. En på flera sätt märklig plats. Här finner man bland annat Skånes största gravhög.

För den natur, fågel eller foto- intresserade är det lätt att tillbringa många timmar i detta underbara naturreservat. Ljuset skiftar snabbt vid denna årstiden och ger därmed olika upplevelser.

Fornlämningen, den så kallade ”Högen” är knappt 5 meter hög och 42 meter i diameter och antas ha anlagts under bronsåldern. Högens placering är väl vald för att synas från havet där den ligger vid stranden av den utskjutande Bjärehalvön. Genom sin storlek och resning dominerar Dagshög den omgivande flacka kustheden.

Områdets ljung- och enbevuxna betesmarker som ingår i Bjärekustens naturreservat speglar en äldre landskapstyp som tidigare var typisk för stora delar av Bjärehalvön.

Till högen är knuten en gammal sägen att här ska en skånsk kung ligga begravd. Han skulle en gång ha fallit i en stor strid mot hallänningar och blekingar vilka utsänts av kungen av Uppsala. Legenden saknar dock verklighetsförankring.

Högen har aldrig grävts ut. Under andra världskriget uppfördes en observationsplats uppe på högens krön. Den revs 1956 och gravhögen restaurerades.Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bedrevs en omfattande stenhantering längs hela Bjärekusten. Klippor och bergrund sprängdes loss för att sedan krossas till makadam eller huggas till gatsten. Även löst liggande stenar togs tillvara varvid tyvärr många odlingsrösen, gärdesgårdar och även gravrösen plundrades på sten i jakten på den extra förtjänst stenhanteringen gav.

 

Här vid Dagshög började man redan under slutet av 1800-talet att spränga i berget för att sedan krossa stenen för hand. Under början av 1900-talet blev några danskar intresserade av området och dess möjligheter. De köpte marken för 10 000 kronor och startade 1904 Dagshögs Stenbrott AB. En stor stenkross byggdes och en utlastningsbrygga anlades i den lilla viken nedanför, där Skaudd utgjorde ett naturligt skydd mot havets krafter. Verksamheten växte snabbt och sysselsatte mellan 50 och 60 personer.

All sten skeppades ut med båt och det var därför viktigt med en bra hamn. Havets påfrestningar blev emellertid för stora varför en 150 meter lång barriär av sten placerades utanför skäret som extra skydd. Åtgärderna räckte inte. Hamnen vid Skaudd förstördes vid en storm 1911 och två fraktskutor fullastade med makadam sjönk och blev till vrak.

Dagshögs Stenbrott AB brottades inte bara med svårigheter när det gällde utskeppningen. Själva stenhanteringen var långt ifrån riskfri och säkert var tillbuden många. Den svåraste olyckan ägde rum när ångmaskinen, som drev krossen, exploderade och kokhett vatten forsade ut. Det berättas att maskinskötaren kom vadande ut i det skållheta vattnet. Han fördes svårt brännskadad med häst och vagn till Ängelholms lasarett, men hans liv gick inte att rädda. Efter alla svårigheter och allt för stora omkostnader upphörde verksamheten 1916.

På 1960-talet bedrevs laxodling i det stora stenbrottet som dämdes upp och fylldes med havsvatten. Utsidan av brottet vallades in för att hålla vattnet på plats. Dammen fick namnet Saltsjön eller ”Kaspiska havet” efter upphovsmannen Casper Holm.

Det som återstår av Dagshögs Stenbrott AB idag är några betongfundament, små högar av skärv och ruinen av det som utgjorde reservoar för kylvattnet till ångmaskinen. ”Pelarna” i vattnet nedanför tillhörde en brygga som Dalby Makadamfabrik började bygga 1931, efter att ha övertagit området, för att kunna skeppa ut de överblivna stora skärvhögarna till Danmark. Den nya bryggan raserades även den av en storm.

Nedan följer några bilder som bland annat visar den bedårande utsikten över Skälderviken med Kullahalvön i bakgrunden:

 

 

 

Top