Wittsjö golfklubb ”miljöcertifierad”

I all verksamhet i vårt samhälle i dag är ju miljön satt i centrum och golfsporten är väldigt uppmärksammad o synlig med många aktiviteter.
Varje klubb är ju också ett litet företag med samma rättigheter och skyldigheter gentemot stat o kommun som dessa.

Därför är det viktigt att bedriva verksamheten med största möjliga hänsyn till miljön.

En miljöplan har under året arbetats fram och antagits, den visar att klubben verkligen eftersträvar att bedriva sin verksamhet med mesta möjliga miljöhänsyn.

I veckan erhöll klubben Svenska Golfförbundets miljödiplom som delades ut av Skånes Golfförbunds bankonsulent Göran Hansson.

 

 

Miljöplan för Wittsjö Golfklubb

Allmänt

Klubbkänsla, delaktighet och trivsel är ledord i klubben. Delaktighet  i miljöarbetet såväl som i övriga klubbangelägenheter sker genom klubbmöten vår o höst, städdagar, info i klubbtidningen ”Tingen kring swingen ”, på hemsidan och inte minst genom kontakter med kansli, tränare, personal o förtroendevalda.

Alla inköp stora som små, maskiner, växtnäring, växtskyddsmedel, kontorsmaterial, förnödenheter till shopen, restaurangen o kiosken, görs vid varje tillfälle med största möjliga hänsyn till miljön.

Huvudbyggnaden som innehåller restaurang och omklädningsrum och vissa förråd uppvärms med jordvärme. Kansli, shop, klubbrum, verkstads o personalutrymmen värms med luftvärmepumpar och el.

Underhåll o reparation av byggnader utförs vanligtvis  med hjälp av yrkesverksamma medlemmar och med miljögodkänt material.

Vatten från egna brunnar, en djupborra som servar huvudanläggningen och en som förser Ekholm 1:34 med vatten. Analyseras av miljö o hälso-skyddskontoret i Hässleholms kommun.

Klubben har tre st avloppsanläggningar sk trekammarbrunnar, utförda i enlighet med gällande bestämmelser.

Dieselolja, miljödiesel förvaras i godkänd cistern med miljölåda. Övriga oljeprodukter och kemikalier förvaras i särskilt utrymmen för ändamålet godkända.
Klubben har avtal med SITA, ett ledande företag för återvinning och avfallshantering, när det gäller  hantering av oljerester, kemikalier och batterier.

Sopor källsorteras i enlighet med med kommunens krav, i fraktionerna papp, brännbart, deponi tidningar och organiskt..


Banan

Gödsling skall ske enligt upprättad plan med effektivast möjliga gödselmedel, rätt dosering och spridningsteknik. Allt med hänsyn till miljön och banans spelkvalitet.

Växtskyddsåtgärder (svamp, ogräs) sker på samma sätt med effektivast möjliga preparat, rätt dosering och spridningsteknik. Arbetet utförs av certifierad personal.

Åtgärder o förbrukning dokumenteras i greenkeeperns skötseljournal.

Vid våra dammar o sjön vidtas åtgärder för att minimera ev läckage av växtnäringsämnen.

Fairway o greener bavattnas med vatten från sjön och dammen vid 10:an, som står i förbindelse med sjön. PH-värdet skall kontrolleras.

Skogen, även enskilda träd på banan, sköts av markägarna i enlighet med uppgjorda skogsbruksplaner.


Flora o fauna

Djur o fågellivet är rikt i omgivningarna och på banan. Djur allt ifrån salamander och vår lilla padda till älg. Fåglar allt ifrån talltita till örn. Fisk (gädda o abborre) finns också i sjön och inplanterad karp i ett par av dammarna.
Djur o fågellivet bör inventeras liksom banans olika växtarter.

Top