Fyra kyrkogårdar i Vittsjö

Den Gamla kyrkogården intill kyrkan och en bit väster ut. Den Nya kyrkogården tar vid där gamla kyrkogården slutar och sträcker sig söder ut samt till bårhuset. Denna invigdes 1912 och som kuriosa kan nämnas att en jordfästning var planerad på Nya kyrkogården men då var platsen inte invigd och helgad till sitt ändamål. Nersänkningen av kistan fick vänta en stund innan ceremonin med invigningen var klar! Den Västra kyrkogården invigdes 1963 och är belägen väster om Nya kyrkogården och det är denna plats där de flesta gravsätts i dag. Södra kyrkogården invigd 2005  och belägen söder om Nya och Västra kyrkogården och är ännu inte tagna i bruk.

Den äldsta gravstenen på kyrkogården i Vittsjö finns på norrsidan av kyrktornet.

Sannolikt skedde jordfästningarna intill den första kyrkan, uppförd på 1100-talet och var uppförd av trä. Efter hand som kyrkbyggnaden utvidgades fick gravplatserna ändra läge. Det är osäkert var begravningarna skedde innan kyrkan var byggd men vid vägarbeten i Havraljunga påträffades för många år sedan så kallade brandgravar intill den plats som ännu i dag kallas Kyrkehåla. Sägnen förtäljer att kyrkbyggnad var planerad vid Kyrkehåla men trollen omintetgjorde detta. Men det är ganska troligt att gravplatserna kom att ligga vid kyrkan då denna var uppförd på nuvarande plats.

Förr i tiden anbringades inte någon gravsten på platsen för den avlidne men i bästa fall fanns kanske ett enkelt träkors, sannolikt utan inskription?

Den äldst bevarade gravstenen har troligen legat inne i kyrkan eller på den plats där kyrktornet uppfördes 1828. Denna gravsten är placerad vid kyrktornets norra sida och bär följande inskription:

Här under hvilar En öm och Dygdig Maka snäl husmoder en Prydnad för sitt Kiön.

Det var lifstiden Inspectorskan dygderika Bengta Rosenkvist född Svenson i Pärstorps socken år 1767 och döde i Snärshult D:20 desmb. 1805.

Texten på vissa platser är svår att tyda men jag tror att ovan relaterade text är den rätta!

Den näst äldsta gravstenen är minne efter Patron Olson, död 1852. Därefter kommer handlanden P M Waldau (d 1854) och hans trolovade. Nästa sten är över Oldenburg, Oretorp och den restes på 1860-talet.

I dag finns nära 1300 registrerade gravplatser på kyrkogårdarna i Vittsjö. Anförvanter nyttjar ibland gravplats där tidigare generationer är jordfästa. Allt för ofta, tyvärr, tas den gamla gravstenen bort för att ge plats åt ny sten. Därmed försvinner det kulturhistoriska värdet och minnet. Låt den gamla stenen stå kvar som ett minne och heder från tidigare generationer.

I slutet av 1980-talet diskuterade allvarligt att anlägga en skogskyrkogård på kyrkans mark vid Granliden. Några personer drev denna fråga ganska hårt innan några andra kyrkligt intresserade personer ansåg att kyrkogården kunde placeras i anslutning till tidigare kyrkogårdar. Efter många turer blev beslutet att förlägga Södra kyrkogården där den i dag finns. Materian till kyrkogården hämtades på kyrkans mark och detta bringade ner kostnaden ganska väsentligt. Cirka en miljon kronor beräknade sparas då materian kom från egen mark. Kostnaden för Södra kyrkogården kom dock att bli omkring tre miljoner kronor.

Södra kyrkogården invigdes 2005 samtidigt som ett fyra meter högt träkors invigdes intill kyrkogården.

Årligen är det hembygdsföreningen som arrangerar kyrkogårdsvandringar där information lämnas om avlidna på varje gravplats. På detta sätt hålls kyrkogården levande!kyrkogrd108-justerad.jpgEn del av Nya kyrkogården sedd från kyrktornet.

Top