Yrkesföreningar mot Tobak kritiserar Hem och Skola

Jag besöker företaget och träffar Jonas utanför hans kontor.
- Jo vi har betalat cirka 1500 kr och har fått ett gåvobevis, men det har jag kastat. Vi har beslutat att inte alls stödja sådana, eller andra projekt över huvud taget, säger Jonas. 
Yrkesföreningar mot Tobak (YmT) har skrivit ett öppet brev till landets skolsköterskor. Bitte är styrelseledamot i ett av dessa förbund; Skolsköterskor mot Tobak. Ymt har skrivit följande:
 
"Till landets skolsköterskor
För drygt två år sedan engagerade sig Hem och Skola i projektet "Rökfri ungdom" med syfte att minska rökningen bland barn och unga. Under det senaste året har man efter extern påstötning också inkluderat snuset. Frågor av huvudsakligen två slag har kommit till medlemmar i de olika yrkesföreningarna mot tobak från framförallt skolsköterskor i landet - det har dels rört informationsinnehållet i kampanjen och dels handlat om hur man skulle förhålla sig till det faktum att Swedish Match stod som sponsor på Hem och Skolas hem-sida. Yrkesföreningar mot tobak (YmT) består av sex yrkesföreningar som sedan 90-talet arbetat för ett minskat tobaksbruk i Sverige, bl a genom information och utbildning.
Efter att ha tagit del av materialet, inhämtat information om telemarketingföretaget Pool Media som ligger bakom "Rökfri ungdom" och samtalat med representanter för Hem och Skola vill vi sammanfatta våra synpunkter och visa på alternativa eller kompletterande material.

Otillräcklig bredd
Majoriteten av dem som blir rökare har börjat experimentera med tobak under tonåren. Bland dessa är ungdomar med flera riskbeteenden överrepresenterade. Enligt forskning är punktinsatser som t ex ett skriftligt informationsmaterial som delas ut i skolan eller enstaka temadagar inte ett effektivt sätt att arbeta. För att minska rökningen behövs ett brett, långsiktigt samhällsarbete med insatser för både unga och vuxna. Vi som finns runt ungdomarna måste samverka för att skapa en norm som stödjer tobaksfrihet. Våra ungdomar påverkas när samhället de lever i signalerar att tobak har låg status och låg acceptans. Det finns inga enkla, snabba lösningar att ta till för att göra detta. I skriften "Tobaksfria ungdomar -hur når vi dit?" utgiven av Statens Folkhälsoinstitut beskrivs kunskapsläget och där betonas betydelsen av det breda samhällsarbetet mot tobak där skolan har en viktigt roll att spela. Det skriftliga material som Hem och Skola sänder ut till skolorna att användas i skolår fem och sex kan vara en del i det arbetet men måste kombineras med annan aktivitet om det ska ha effekt. Materialet består av affischer med kändisar samt ett informationsblad vardera till barn, föräldrar och lärare. Detta är positivt då engagemanget mot tobak måste involvera både barn och de vuxna som är betydelsefulla för dem. Men om det inte kombineras med annan verk-samhet mot tobak är det dock ändå tämligen verkningslöst.

Kontraproduktiv enkät
Till materialet hör också en enkät som 2006 gick ut till landets femte-klassare via skolsköterskorna och som under 2007 sänds till skolår åtta. Runt denna finns en hel del frågetecken. Skälet till att göra en enkät är vanligen att man söker kunskap. Att göra en totalundersökning, dvs. att vända sig till landets alla elever i åldersgruppen, riskerar att motverka syftet. Det kan förväntas ett stort bortfall och man kan i så fall inte bedöma om de svar man fått in faktiskt är typiska för den grupp man söker kunskap från. Och Hem och Skolas redovisning av enkätsvaren från elever i skolår 5 bekräftar farhågan. Svarsfrekvensen redovisas till 9-10 % vilket Hem och Skola bedömer som mycket bra. Normalt vid enkätstudier eftersträvar man åtminstone 60 % svarsfrekvens för att vara nöjd och för att kallas mycket bra minst 75-80 %. Med ett bortfall på 90 % ger tyvärr inte Hem och Skolas enkät någon som helst användbar kunskap om femteklassarnas attityder till tobak. Skolorna är generellt mycket "enkät-trötta", så de som skickar ut enkäter har ett stort ansvar för att göra det på ett genomtänkt sätt så att de fyller det avsedda syftet.
Enkäter kan också betraktas som en intervention, ett tillfälle för den unga människan att stanna upp och tänka till om de frågor som tas upp i enkäten. Att då på första frågan som behandlar varför man tror att en del ungdomar börjar röka få läsa att "För att det är tufft" kan vara direkt kontraproduktivt och snarast stärka de attityder vi vill få bort.

Etiska aspekter
Hem och Skolas kampanj finansieras genom ett avtal med telemarke-tingföretaget Pool Media. På Hem och Skolas hemsida kunde man tidigare se tobakstillverkaren Swedish Match som en sponsor men efter påpekande från externa aktörer ändrades detta. Bland en lång rad företag som sponsrat kampanjen kan man se företag som kan tyckas mindre lämpade som sponsorer av skolprojekt.
Pool Media är inte en insamlingsorganisation med 90-konto, utan drivs i aktiebolagsform. Som sponsor vet man därför inte hur stor andel av de medel man skänker som faktiskt går till den kampanj man vill stödja. Sommaren 2006 rapporterade nyhetsmedia om Pool Medias ägare och att de lyft mer än två miljoner i årslön och att en extra aktieutdelning i mångmiljonklassen tagits ut. Om man anser detta vara ett problem eller inte måste var och en själv ta ställning till.
Bortsett från dessa etiska problem anser vi det olyckligt om Pool Media genom sin insamling- till en delvis tveksam aktivitet - tar ekonomiska resurser som skulle kunna komma en bättre lokal tobakspreventiv aktivitet till godo.
Vi hoppas dessa synpunkter kan vara av värde för er och välkomnar frågor och synpunkter!"
(Kommentar från redaktören: Efter denna text finns i brevet exempel på alternativa informationsmaterial vilka redovisas sist i denna artikel).


Vänliga hälsningar
Lena Sjöberg Ordförande
Yrkesföreningar mot TobakIntervju med Hem och Skolas projektledare 
Jag ringer till Hem och Skolas kansli och pratar med Peder Ståhl, ansvarig för kampanjen "Rökfri Ungdom". Han bekräftar att de endast vänt sig till elever, föräldrar och lärare som är knutna till skolår 5 och 6 samt i enkäten även till skolår 8.
- Alla rön pekar på att det är i 11-12-årsåldern som man börjar bli intresserad av rökning. Därför är det just den åldersgruppen vi vänder oss till, säger Peder Ståhl.
Jag berättar att jag läst Hem och Skolas hemsida och upptäckt att kändisar som Carolina Klüft, Peter "Foppa" Forsberg, Charlott Kalla, Therese Ahlshammar, Jimmy Jansson mfl. finns med på annonspelarna och jag undrar vad det kostar?
- En förutsättning var att de skulle ställa upp helt gratis och det gör de.
- Stämmer det att Swedish Match var en av sponsorerna?
- Ja så var det från början. Det var ett misstag och det har skadat oss. De är det inte längre.
- Ni samarbetar med Pool Media, ett aktiebolag. De får in massor av sponsorpengar. Jag hittar ingen ekonomisk redovisning på er hemsida?
- Utan Pool Media hade det inte blivit någon kampanj alls, så de är nödvändiga för oss, säger Ståhl. Vi håller på att bygga om vår hemsida www.rokfriungdom.se/ och jag har inga siffror tillgängliga just nu.
- Har ni något 90-konto för insamling av sponsormedel?
- Nej, det har vi inte, säger Peder Ståhl.
- Jag har läst ett brev från engagerade skolsköterskor. I brevet till landets skolsköterskor får ni ganska skarp kritik. Hur kommenterar du detta?
- Jag har faktiskt inte hört talas om något sådant brev, säger han. Var kan jag hitta det?
- Det finns på http://www.nursesagainsttobacco.org/news_item.php?id=32
berättar jag för honom.
Han öppnar brevet och läser igenom det och ger några kommentarer efter hand.
- Det är ju tråkigt att de tycker så. Jag är ju ingen expert på enkäter men vi tyckte att 9-10% svarsfrekvens var bra. Vi sitter fortfarande och bearbetar enkätsvar men skall nu få en optisk läsare som skall göra det lättare. Det är rätt att vi för insamlade medel gör enkäten och skickar ut information till elever i skolår 5 och 6 samt till deras föräldrar och lärare.
- Vad vet ni om hur eleverna lyckas? Hur många håller sig rökfria, frågar jag?
- Det är nog ett bra resultat, men hur bra har jag ingen uppfattning om. Våra resurser räcker inte till för uppföljning än så länge.
 Vi avslutar intervjun.
På "FREDRIKBLOGGEN" hittar man en hel del inlägg om HoS kampanj och Pool Media: www.jeppesenblog.blogspot.com/2006/07/hem-och-skola-poolmedia.html

Hem och Skolas enkät 2006
Resultaten från Hem och Skolas enkät finns på http://www.rokfriungdom.se/docs/sammanstenkatundersokning2006.pdf
 

Här redovisas alternativa informationsmaterial vilka rekommenderas av Yrkesföreningar mot Tobak. 

Flera material har tagits fram under senare år för att användas i to-baksförebyggande arbete. Här nedan kommer några exempel:
1. Tobaksfria ungdomar - hur når vi dit 
Kunskapssammanställning, Statens folkhälsoinstitut 2004
2. Kommunguide - att utveckla det tobaksförebyggande arbetet
Statens folkhälsoinstitut 2005.
3. Vad vi vet om snus
Statens folkhälsoinstitut 2006.
4.Tonåringar om tobak - vanor, kunskaper, attityder.
Statens folkhälsoinstitut, Rapport R 2005:32, Maria Nilsson Introduktion till Motiverande samtal

En handledning för skolhälsovården, Barbro Holm Ivarsson och Margareta Pantzar Statens folkhälsoinstitut 2007. Youth Smoking Cessation - What can we do?

Kunskapssammanställning på engelska, Statens Folkhälsoinsti-tut 2005, Sara Sanchez Informationsmaterial om tobak 2005

Statens folkhälsoinstitut 2005

Ovanstående sju material kan laddas ner kostnadsfritt från www.fhi.se under rubriken Tobak respektive Skolan förebyg-ger. Tillsammans mot tobak - en handledning för en tobaksfri skola

Ett material för arbete i skolan, A Non Smoking Generation 2004 (199:- inkl moms) Ditt nej gör stor skillnad - till dej som är förälder

Föräldrahandledning, A Non Smoking Generation 2004 (25 kr/st el 299 kr/klassuppsättning inkl moms)

Ovanstående två material kan beställas på www.nonsmoking.se el på tfn 08-10 93 00
5. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar
En manual för hur man kan arbeta med tobaksavvänjning med unga vuxna.

Mattias Jansson, Matz Larsson och Margareta Pantzar

Cancerfonden 2005. Laddas ner från www.tobaksfakta.org Snacka går ju!

En övnings- och metodsamling för samtal om livsstil i allmän-het och tobak i synnerhet

Västerbottens läns landsting 2006 (100:- inkl moms + porto)

Beställning via mail från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

6.Tobaksfria tonår
En handledning från Tobaksfri Duo

Västerbottens läns landsting 2006 (40:- inkl moms + porto)

Beställning via mail från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

7.Tobaksvanor i de tidiga tonåren - rapport nr 3 En rapport om hur tobaksvanorna utvecklas från barnaåren till de tidiga tonåren.

Tobaksprevention i skolan - rapport nr 4 Analys av resultaten i BROMS-studien angående skolans be-tydelse för tobaksutvecklingen bland ungdomar.

Centrum för Folkhälsa - Tobaksprevention, Stockholms läns landsting

Dessa två ovanstående laddas ner kostnadsfritt från www.folkhalsoguiden.se

8. Cut it out
Multimediaprogram för unga

Cancerfonden m fl. Laddas ner från www.tobaksfakta.org

9. Ragnarök
Interaktiv informationssajt för unga www.ragnarok.se

Hemsidor

www.fhi.se

www.tobaksfakta.org

www.nonsmoking.se

www.tobaccoorhealthsweden.org/

www.vll.se/tobaksfri

Vaikka termi merkitys on vain keksitty näinä viimeisinä päivinä, tällaiset ongelmat ovat luultavasti aina olleet siellä. Tänään verkossa ostettava kanta on todella hieno. Monet Yhdysvaltain kansalaiset pitävät "http://viagrasuomi.biz/viagra-naisten.html". Mitä potilaat saattavat kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen ottamista Viagra? Viagra on yksi kaikkien aikojen parhaista lääkkeistä. Olette ehkä kuulleet "". Hyvin tärkeä asia, jota sinun on etsittävä on "". Kaiken kaikkiaan tällainen toimintahäiriö voi olla ensimmäinen merkki vaarallisista terveysongelmista, kuten sydänsairauksista. Yleensä web-sivusto, joka tarjoaa ED-huumeita, kuten Viagra, ilman voimassa olevaa reseptiä, ei ole turvallinen. Kun ostat tuntemattomasta verkkoapteekista, sinulla on riski saada hokey-huumausaineita.

Top