VERUM. I juni 1885 fastställdes en ny värnpliktslag som innehöll en övningstid på 42 dagar och år 1892 antog riksdagen en ny härordning där värnplikten ökades till 90 dagar. Det år alla män fyllde 21 år kallades de in för mönstring för värnplikt i beväringen och skrevs då in i inskrivningslängden med ett särskilt nummer. (Numrets form är - som släktforskare vet - LLL: KK/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, KK är kompaniområdet och ÅÅ det år inskrivningen skedde.) Västra Göinge Kompaniområde var nummer 11.

Här ser vi två beväringar från Verums socken, en av dem – han till vänster, som hade beväringsnummer 131: 11/1897, råkar vara min farfar Victor S. Pettersson (1876-1938), sedan lanthandlare i Brogården. Den andre – han till höger hette Julius Jönsson Wendt (1874-1952). Han rymde till Amerika 1897 efter att 1893 - 18 år gammal - ha varit stamanställd in i Livkompaniet av Skånska husarregementet i Ystad. Efter avsked och avtjänat fängelsestraff fick han beväringsnummer 190: 11/1896. Han bodde sedan i Bronx, New York.

Under 1890-talet infördes i Nyaste Kristianstadsbladet och i Hessleholms Tidning detaljerad information om hur man skulle genomföra mönstring av ”värnpliktige som tilldelats artilleriet, kavalleriet eller flottan”. I våra trakter fanns då det som kallades ”Västra Göinge kompaniområde No 11” och mönstringen i områdets 23 socknar hölls för de norra delarna i Vinslövs, Verums, Norra Åkarps, och Hörjas kommunalstugor. I den södra delen av området genomfördes mönstringen hos handlaren Johan Johansson i Sösdala, sedermera kallad restauratör.

De värnpliktiga ynglingarna från Verums, Visseltofta och Farstorps församlingar skulle infinna sig i Verums kommunalstuga medan ynglingarna från Norra Åkarp, Vittsjö och Vankiva skulle sammanstråla i Norra Åkarps kommunalstuga och de senare åren på 1890-talet i Bjärnums gästgivaregård.

Tidningsnotisen var ett resultat av att landet enligt 1885-års värnpliktslag indelades i 31 inskrivningsområden vilka i sin tur indelades i bataljonsområden (51 st) och dessa delades sedan in i mindre kompaniområden (188 st). Själva inskrivningen skedde per kompaniområde vilket innebär att rullorna upprättades per kompaniområde. Detta skedde årligen vid varje inmönstringstillfälle.

Genom kallelsen i annonsen den 15 november 1892 meddelades att ynglingarna skulle infinna sig i Verum onsdagen den 7 december kl 10.00 och i Norra Åkarp torsdagen den 8 december kl 10.00.

I kungörelsen betonades särskilt att en värnpliktig som fått Kongl Maj:ts tillstånd att emigrera, men ännu inte hunnit avresa, hade skyldighet att infinna sig till mönstringen. Den som uteblev utan att ha laga förfall fick böta 5 kronor.