VITTSJÖ. Stensgyl är ingen ny benämning utan finns angivet år 1691. Stensgyl är beläget på Stensmyr och har sannolikt fått sitt namn långt tillbaka och då kanske för att någon Sten har gått ner sig i gylet. Själva vattensamlingen är belägen 129 m ö h och är därmed också en vattendelare med avrinning åt tre håll. I gylet möts också gränserna mellan Vittsjö och Skånes Värsjö. Därmed möts även gränserna mellan Västra Göinge och Norra Åsbo härader.

Stensgyl på Stensmyr. Martallen står på fast mark!

Själva gylet har en yta på omkring 130 x 80 meter och området på själva myren är tämligen sankt. Intill Stensmyr finns flera platser med namn från urtiden. Där finns Tullportakärret med Tullport. Andra kända platser intill är Homplingens och Fogdens. Dessa är belägna en bit från Stensmyr som har viss förbindelse med Flåsmyr. I kanten av Stensmyr sammanstrålar även fyra ägogränser. Omkring 1988 passerade gräsvandrarna Stensmyr under vandringen runt Vittsjö sockens gräns. Det blev ingen direkt vandring på gränsen utan hopp fick ske från tuva till tuva! Längre tillbaka kallades platsen Stensgylsmyr men från 1854 finns namnet Stensgyl angivet i handlingar. 

Från Stensgyl är det flera hundra meter till fast landkänning. Den som saknar lokalsinne bör nog inte ensam ge sig ut på myren! Risken finns även att hamna intill en tuva där det kan finnas öppet vatten.
Äggastenen är benämningen på en sten med formen av ett ägg! Äggastenen finns några hundra meter från Stensmyr. Där diktade friluftsmänniskan Gunnar Hallström följande tänkvärda vers:

Naturmänniskan Gunnar Hallström som skrev ner sina tankar på stenen 1954.

Glöm oss ej vid drömmen
om dig
Stora ödemark
Djupt i ditt väsen
Slumrande stig
Längtan till dig
är stort
GH

Gunnar Pettersson vid Äggastenen år 1986.

Väder och vind har suddat ut det mesta av texten men önskan finns att något fyller i de tänkvärda orden.
På en kulle vid Stensmyr har friluftsmänniskan Gunnar Hallström målat en vers på en planka. Även här har väder och vind suddat ut texten med den finns bevarad i avskrift.

GRÄNSMARK
Långt upp i skogen vi äro gäster
här gränsen av vår jaktmark går
det kallar jag för vändpunkten i
väster
där stormpiskad martall står
GH

Närmare Stensmyr finns Tullportakärret med Tullport. Tänkbart är att namnet tillkommit på 1200-1600 talet då rikemansfolk krävde tull för att passera området. Det kan vara en förbindelse mellan Helsingborg och Åhus eller andra orter. Kanske har sockengränsen varit orsak till krävande av tull från den ena socknen till den andra?