VITTSJÖ. Vid kyrkan finns för närvarande fyra kyrkogårdar: Gamla, Nya, Västra och Södra. Sannolikt har det funnits kyrkogård för avlidna redan då kyrkan uppfördes på 1200 talet men någon registrering av dessa finns inte. Någon uppgift om brandgrav i Havraljunga finns inte men där har upptäckts brandgravar. (Se Kyrkehåla 21/4 2020).

Den välskötta kyrkogården sedd från ovan.

Långt tillbaka skedde troligen inte någon markering med kors eller liknande på gravplats. Den äldsta gravstenen på Gamla kyrkogården är från 1852 och har följande inskription: Här förvaras stoftet efter Patron O Olsson född dem 15 febr 1790 Död. den 9 jan 1852. Olof Olsson med maka kom från Köpenhamn 1842 och var då ägare till Waldaus Vittjögården.

Den äldsta gravstenen på Gamla kyrkogården.

Den näst äldsta gravstenen har följande inskription: Här ligger handlaren F M Waldau begravd. Stenen reste av hans trolovade. Hans trolovade var Maria Schalin som reste stenen. Den absolut äldsta gravstenen finns inte på själva kyrkogården. Den har en gång legat inne i kyrkan där också graven har funnits. Det är obekant när denna gravsten flyttades ut från helgedomen, troligen på 1800 talet då ombyggnad och restaurering har skett i kyrkorummet. Denna gravsten är nu rest på tornhusets norra sida och har följande inskription: Här under hvilar En öm och Dygdig Maka snäl samt husmoder. En hustru prydnad för sitt kiön. Det var lifstiden inspektorskan Dygdiga Bengta Rosenqvist Född Svenson Pärstorp. Född år 1767 och död i Snärshult den 20 december 1805.

Den äldsta gravstenen finns på tornhuset.

Området Gamla kyrkogården har den bestämmelsen att inga nya gravplatser får öppnas på området. Undantaget finns att numera avliden kan få använda en släktings gamla gravplats om tillåtelse sker. På detta område har anhöriga begravts i flera generationer på anhörigs plats. Där finns gravplatser med åtta generationer på samma plats.
Området Gamla kyrkogården kring kyrkan kan ha använts som gravplats sedan kyrkan uppfördes. Efter hand började området bli trångt.

Nya kyrkogården invigdes 8 januari 1912 av pastor August Nilsson då även Markaryd sångförening medverkade. Omedelbart efter invigningen jordfästes stoftet efter f soldaten M Björklund. Tyvärr finns inte denna sten kvar på platsen.

Västra kyrkogården invigdes Domsöndagen den 25 november1963. Det var prost Albert Sjögren som förrättade denna högtid dels i kyrkan och dels på kyrkogården. Dagen till ära hade präster och kyrkvärdar skrudat sig även med hög hatt. Ett mindre område på denna kyrkogård har inrättats för begravning med urna.

Dessutom finns speciell urnlund med anonym plats för jordfästning med urna. En annan plats benämns Minneslund. Där finns namnen på de jordfästa inom området. Efter hand blir det gravstenar som flyttas till speciell plats mellan Nya och Södra kyrkogårdarna. Flyttningen av dessa gravstenar är beroende på att anhöriga saknas eller att anhöriga inte kan sköta gravplatsen.

Stenen ”Minneslund” har kommit från kyrkans mark.

Flera förslag fanns då utvidgning av kyrkogården måste ske. Ett av förslagen var att anlägga en skogskyrkogård på kyrkans mark Vittsjö 2:6 vid ”Granliden”. Förslaget diskuterades men föll av flera praktiska orsaker. Slutligen blev det enigt förslag att anlägga utvidgningen söder om Nya kyrkogården men flera problem uppstod. Marken var sankmark och därtill fanns kommunens VA anläggning i tänkta området. Denna anläggning flyttades närmare Prästabäcken. Planeringen fortsatte och snart började fyra dumpers att transportera fyllnadsmaterial från Granliden till Södra kyrkogården.
Slutligen hade närmaste 30 000 mᵌ grus fraktats till Södra kyrkogården och en plan yta fanns då det var aktuellt ett jordlager. Invigningen av Södra kyrkogården samt ett stort kors av ek skedde Påskdagen 2005 och förrättades av Vittsjöbördige kontraktsprost Sten Johansson. Ännu har inte någon gravsättning skett på Södra kyrkogården.

Carl-Olof Danielsson inviger askgravlunden år 2012.

På Södra kyrkogårdens västra del har anlagts en askgravlund som invigdes av kyrkoherde Carl-Olof Danielsson år 2012. Procession utgick från kyrkan med John Sturesson som korsbärare och Bengt Arne Jönsson informerade om kyrkogårdarna.