Historia Vittsjö

 

VITTSJÖ 1956.

 • Befolkningen var vid 1956 års början 2 668 personer i församlingen.
 • Reinhold Persson blev avtackad efter 27 års tjänst vid Emmaljunga barnvagnsfabrik.
 • Domkapitlet tillstyrkte skolstyrelsens förslag att utöka kristendomsundervisningen med en timme på bekostnad av samma tid mindre för gymnastik.
 • Landstinget köpte Höjalens gård som skulle inrättas som vårdhem.
 • Skolstyrelsen var mer eller mindre tvingade att besluta om nerläggning av skolor i Snärshult och Gundrastorp från och med läsåret 1957.
 • Den var inte på bettet men ringlade iväg mot skydd. Huggormen i Emmaljunga den 20 mars.

 

EMMALJUNGA. Den 27/6 1970 Vid månadsskiftet läggs såväl järnvägsstationen i Emmaljunga som den i stationen inrymda poststationen ned och samhällets postadress ändras till Vittsjö.

Många kritiska röster har höjts mot nedläggningen och framför allt samhällets industrier, tex Emmaljunga barnvagnsfabrik med ett 80-tal anställda, får nu besvärligare med både gods-och posttransporter.

T f Postmästare Gunnar Fredriksson, Hässleholm, förklarar dock att underlaget för ett postkontor i Emmaljunga är så litet, att lantbrevbäring är enda lösningen på problemet. Han framhåller dock att postgången, åtminstone för de 85 hushåll som hittills fått sin service vid postkontoret i järnvägsstationen, inte kommer att drabbas av några försämringar. Postförsändelserna kommer att anlända lika tidigt som hittills och lantbrevbärarna handhar numera också värdeförmedling. -Naturligtvis förstår jag att folk nu i början är kritiska mot det nya systemet. Det är alltid svårt för ett samhälle att förlora både järnvägsstation och postkontor, säger Gunnar Fredriksson.

 

VITTSJÖ. Årets första kyrkogårdsvandring blir på lördag den 9 juli klockan 10. Vandringen blir besök vid gamla gravplatser där information lämnas om aktuella platsen. Två nyheter gäller för året. Dels att Bengt-Arne Jönsson leder och informerar. Dels blir början klockan 10.00 mot tidigare turer på eftermiddagen.

 

Äldsta bevarade gravstenen finns på norra sidan av tornbyggnaden.

 

EMMALJUNGA. Förr i tiden var det inte så svårt att på egen hand ordna med en fest då människor gav sig tid. Det behövdes ett par idealister med god fantasi och handlingsförmåga. I dag talas det om räddning mun till mun! Samma talesätt gällde förr i tiden då nyheter förmedlades mun till mun. Då fanns varken telefon,TV eller mail som form av meddelanden.

 Deltagarna i gammaldt bondbröllop samlade utanför Folkets hus i Emmaljunga 1929.

Så var det sannolikt i Emmaljunga 1929. Folkets hus fanns sen 1926 och var dåtidens samlingsplats. Där ordnades olika sammankomster och träffar då medlemmarna i förening kallades till träff brevledes eller efter uppgjort program. Kanske var inte detta tillfyllest för de som inte var föreningsanslutna. Då hade människor tid att oförberedda komma till varandra för en stunds samtal, kanske över en kopp kaffe? Kanske föddes då tanken på en större bygemenskap, en grannträff?

 

BOALT IF. Idrottsföreningar bildades lite varstans på landsbygden under 1900 talet. Så skedde också i Boalt mellan Emmaljunga och Vesljunga 1924. Hur länge denna förening existerade är obekant. Föreningen hade lagenliga men stränga stadgar. Inträdesavgiften var 30 öre samt en månadsavgift på 25 öre!

Harold Persson var initiativtagare samt ordförande i Boalt IF Konstituerande sammanträde hölls den 7 september 1924.

Ordförande och sekreterare blev Harold Persson, Emmaljunga. Vice ordförande blev Alfred Jönsson samt kassör Alrik Nilsson. Inträdes- och medlemsavgift beslutades till 30 respektive 25 öre per månad. Vidare beslutades att föreningens fotboll får blott användas på planen då minst tre av föreningens medlemmar är närvarande. Första årsmötet hölls den 3 januari 1925.där styrelsen omvaldes. Vid årsmötet bildades en fotbollssektion samt en idrottssektion.

 

VITTSJÖ. En intressant fisketur hade på tisdagskvällen den 29 april 1969 herrar Evert Nilsson, Emmaljunga och Artur Nilsson Vittsjö.

På bilden Evert Nilsson och hans son Lars-Åke som lyfter upp den stora fisken.

De båda bröderna brukar fiska tillsammans i Vittsjön. Nu hade de satt ut nät för gädda strax utanför campingplatsen där Vieån mynnar ut i sjön.

När de kom för att vittja nätet var detta helt försvunnet. Men när de sökt en stund fick de syn på det s.k slutflötet, och det var tack vare att detta var synligt som de fann redskapet och kunde bärga en ovanlig fångst, som bestod av en enda fisk – en mal! Det 27 meter långa nätet blev helt spolierat av den 155 cm långa malen med en vikt på 20 kilo.

VITTSJÖ 1951.

 • Då, vid 1951 års början var folkmängden i församlingen 2 750, en minskning med fem personer sen förra året.
 • Skolstyrelsen beslutade vid sista sammanträdet 1950 att Hårsjö småskola skulle bli den första inom området att ha skolbespisning. Detta så snart de praktiska detaljerna hade lösts.
 • Tydligen var det ett hiskeligt snöfall i början på året. Telefonstolpar knäcktes och ingen teleförbindelse. Post- och mjölkbilar fick ta stora omvägar för att nå fram till kunderna.
 • Männen var mer kända än sin hustrur. Det framgår av annons då syföreningen skulle samlas hos fru Karl Nilsson.
 • Kommunalfullmäktige i storkommunen har mängder av val till olika nämnder. Nu var det tre socknar som skulle samsas om de åtråvärda platserna.
 • Folkskolans gymnastiksal var i det närmaste fullsatt då föreläsningsföreningen hade årets första föreläsning. Det var författaren Per Westerlund som samlade skaran.
 • Skadorna blev minimala då barns lek med tändstickor orsakade en brand vid Gundrastorpsvägen.

VITTSJÖ. Vi får här fortsätta att ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden, /red anm

 • Den 1 januari 1946 var befolkningens antal i församlingen 2 780 personer en ökning med elva. Omsättningen förra året var tämligen omfattande då 206 personer flyttade till församlingen medan 214 flyttade ut.
 • Allan Andersson omvaldes till ordförande i SLU.

Särtryck ur Ransoneringskalendern.

 • Trots Andra världskrigets slut fortsatta ransoneringskalendern, även för inhemsk produktion. Under en månad tilldelades varje person 3½ liter mjölk per kupong, sammanlagt 24 liter! som då var nersatt med 52 öre per liter!
 • Till ordförande i NTO-logen Syskonkedjan valdes Stig Andersson. (Henning Anders Stig!).
 • GIK:s ordförande blev Sten Wolff.
 • Gustav Persson (Flygvägen) valdes till ordförande i JUF.
 • Bröderna Larsson utsålde restpar extra billigt 300 dam- och flickskor.
 • Emmaljunga energiförening erhöll statsbidrag för elektrifiering av byarna Hyngarp och Björstorp. Så snart möjligheten gavs skulle samtliga byar i socknen få tillgång till elektrisk ström.

100 år fyller i år ägodelen och för vissa klenoden KÖRKORT. I dag sker prov både teoretiskt och praktiskt med flera moment. Den som klarar av proven får sitt efterlängtade körkort efter avklarade prov. I dag gäller nära inpå att det är en mänsklig rättighet att inneha körkort. Denna synpunkt kan verkligen ifrågasättas!

Körkort åren 1907- 1916 i form av kompetensbevis att medföras vid färd.

Det är helt klarlagt att personer erhållit körkort fast de inte kan läsa svenska språket. Aktuella personer har lärt sig var kryssen skall anbringas på frågeformuläret!

Den första lagen om körkort för bil utfärdades 1916 och då gällde främst att känna till automobilens funktion. Körprovet kunde i extrema fall ske med en enkel rundtur på en rymlig gårdsplan.

Redan 1661 utfärdades bestämmelsen som färd med vagn (hästskjuts) i Stockholm. En särskild lag talade våldsamt ridande i viss stadsdel.
Det allra första? körkortet! var var ett protokollsutdrag från Magistraten utfärdat i Örebro 1902. Drivmedel var bensin och färd fick inte förekomma under torgdagar. Lösen av protokollsutdrag kostade tre kronor. Varken kompetensbevis eller körkort utfärdades utan automobilföraren hade att uppvisa ett protokollsutdrag från Magistraten i Örebro. Kompetensbevis för framförande av automobil utfärdades 1907- 1916.

Ernst Paulsson i Bökholm, sign E.P. var på sin tiden flitig nertecknare av gamla sägner och händelser. År 1933 skrev han följande om ”Jänglehave”. Händelsen skall ha inträffat omkring 1660 vid ”Möllestigen” intill Kraxasjön.

Ett snapphaneband hade sitt tillhåll i Lilla Frösboholma. Under ett av sina strövtåg i en by i Sunnerbo rövade de bort en betrodd man som de släpade med sig till sitt näste i skogen. Snapphanarna sände bud till den bortrövades hustru att hon skulle lämna en lösensumma om hon ville återse sin man levande. Lösensumman var efter den tidens förhållande ganska stor och skulle lämnas till snapphanarna före ett bestämt klockslag.

Hustrun Jängla lyckades efter stor möda och uppoffring samla samman lösensumman. Sen gav hon sig åstad på obanade stigar i de vilda och mörka skogarna. Målet var Lilla Frösboholma och snapphanarnas tillhåll.

VITTSJÖ. Vi får återigen ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden. /red anm

 • Vid 1936 års början var befolkningens antal 2 619 personer en ökning med 55 personer under förra året. Ökningen berodde till största del på att 164 flyttade in till församlingen medan 114 personer flyttade ut.
 • Komminister Samuel Olivius sökte kyrkoherdetjänst i Kverrestads församling.
 • Föreläsningsföreningen hade under våren fyra föreläsningar i Vittsjö och Emmaljunga.
 • Zigenarkapellet inbjöd till dansafton i f d Vävskolan klockan 8- 12 på eftermiddagen. Veckan senare kom Dragspelstrion och spelade upp till dans i Idrottsgården.

 • BILDEN: Valurnorna tillhörande Vittsjö kommun.
 • För första gången fanns det vallokal i Emmaljunga. Då blev det utökning till södra, västra och norra valdistrikten.
 • Två trafikbilägare motsatte sig att ytterligare en taxibil skulle får tillstånd att idka persontrafik i samhället. Den sökande hade tillfälligt tillstånd men var inte ägare till körkort varför chaufför måste anställas.
 • Skolgården behövde utvidgas och därför begärde Skolstyrelsen att arrendera marken där Hålegården varit belägen. Arrendet skulle bestå i 50 år och omfattade 5 600 kvm.

VITTSJÖ. Vi får här fortsätta att ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden. Nu är vi framme vid krigsåren /red anm

 • Vid 1941 års början var folkmängden i Vittsjö församling 2 705, en minskning med 16 personer förra året.
 • Detta år kostade Norra Skåne i årsprenumeration tio kronor. Utgivningsdagar var tisdag, torsdag och lördag.
 • Andra världskriget pågick och därmed var det ransonering även på bensin. Inköpskort kunde ansökas för en månad i sänder.

 • Bilden visar ett av de många sorters ransoneringskort från andra världskriget.
 • Lärarinnan Agda Svensson sökte en ensamjungfru som på egen hand kunde sköta ett hushåll.
 • NTO inbjöd till programmet ”Oförberedda talare”!
 • Inför krigshotet skulle varje Svensk man, född 1881- 1925 avge mönstringsblankett.

VITTSJÖ. Vi får här återigen ta del av Ebbe Perssons fantastiska arkiv med noteringar om vad som har hänt i bygden. /red anm

 • Förra året ökade befolkningen med 9 och var vid 1931 års början 2 440. Omsättningen var ganska god då 152 flyttade in och 140 personer flyttade från församlingen.
 • Lilli Zickerman blev omvald till ordförande i länets hemslöjdsförening.
 • Ärendelistan inför kyrkostämmans sammanträde kungjordes från predikstolen.
 • Helge Henningsson övertog lanthandeln i Snärshult > 1973.

Snärshult lanthandel i dag: Exteriören har inte förändrats under mer än 40 år.

 • Lantbruksstyrelsen begärde yttrande angående Kraxasjöns sänkning att att bereda torrläggning av mark i Vittsjö, Markaryd och Fagerhult socknar.
 • Föreläsningsföreningens föreläsningar började på söndagar klockan 3.15 på eftermiddagen.
Under vårterminen planerades 6 föreläsningar och samma antal planerades för hösten.

VITTSJÖ.

 • Då vid årets början var folkmängden 2 488 personer. En minskning med tre personer under förra året.
 • Det kom 40 äldre församlingsbor till dukade långbordet i Missionshuset. Det var kyrkliga ungdomskretsen som bjöd. Pastor Fredlund och kantor Elsa Andersson underhöll med sång och musik.
 • De båda kyrkliga tjänarna underhöll även då kyrkliga arbetsföreningen hade julfest.
 • Hjalmar Perssons Conditori sålde bröd från Albert Svenssons bageri i Osby.
 • Detta år började även EFS bibelkurser i Missionshemmet (Vittsjö skog) och pågick årligen till 1996.

alt

Denna annons om Bibelkurs var införd 1926-01-21.

 • En äkta fargalt fanns tillgänglig på Oretorps gård.
 • Åter kom det hälsning från Mongoliet där Magnus Björklund verkade några år. Det var inte enbart Magnus som hade glädje av tidningen Norra Skåne som sändes dit. Även mongolerna gladdes åt ”avisorna" som de använde till tapeter!

VITTSJÖ.

 • Då vid 1921 års början var folkmängden 1 908. En ökning med 40 under förra året. Då hade 213 flyttat in medan 192 hade lämnat församlingen.
 • C. Aron Bengtsson i Björstorp skall ha stor skoauktion på Hulegården. Ett större parti av Svenska skor i olika utförande skulle säljas.
 • Föreläsningsföreningen planerade sju föreläsningar under tiden fram till april månad. Inträde var två kronor medan äldre släpptes in för 25 öre och barn kom in för 15 öre.
 • Bilden, Sång och musikfest hölls i biograflokalen. Sannolikt var det altFrälsningsarmén som arrangerade
 • Den 1 februari höjdes brevkortsportot till 15 öre och korsbandsportot höjdes till 10 öre.
 • Tandläkare Siri Lindstedt hade praktik i villa Sjöglimt.
 • Elektricitet kom till Emmaljunga 1926. Redan 1921 började Emmaljunga energiförening u.p.a. annonsera efter ledningsstolpar. Det behövdes över 200 stolpar från sju till elva meter långa. Träslaget skulle vara fur och vinterhugget.
 • D J Danielsson annonserade att han sålde olika tyger, svarta och vita lämpliga till konfirmation. Dessutom fanns färdiga kostymer.
 • Kyrkostämman hade att ta ställning till anslag till elektrifiering av skolorna i Hårsjö, Emmaljunga och Björstorp. Stämman beslutade teckna andelar.
 • A Kvist i Vejshult hade 50 telefonstolpar av ek till salu.

VITTSJÖ. Fabriken i Vittsjö som tillverkade flygplan hade varken start- eller landningsbana. Det var under andra världskrigets början som denna tillverkning skedde, närmare bestämt vid Lehultsvägen. Någon instrumentering i flygplanen fanns inte då flygplanen var tillverkade på Hjalmar Ekstrands möbelfabrik! alt

Attrapp av jaktflyg vid Lehultsvägen.

Även i neutrala Sverige var det känning av den fasansfulla verkligheten utanför landets gränser. Sverige klarade sig från ockupation tack vare regeringens skumma och delvis förrädiska planer! Hotet mot Sverige minskade men risken fanns att överenskommelse kunde brytas. För att visa beredskapen i Sverige lät försvaret bygga ett antal jaktplan i masonit. Dessa plan skulle ställas ut på snabbt iordningställda flygfält, företrädesvis i obebyggda skogiga trakter. Fientligt flyg skulle då upptäcka försvarets flygkraft med ett antal uppställda flygplan från möbelfabriken i Vittsjö!

VITTSJÖ.

 • Vid 1906 års början var det 2 177 boende i socknen/församlingen. En minskning med sex personer under förra året.

alt

Annonsen delgav följande.

 • Vittsjö åkeri utförde skjutsar enligt skjutstaxa upp till 1,5 mil. Boende inom församlingen erhåller något billigare taxa.
 • Kommunalstämman beslutar att erhållit statsbidrag på 367 för enskildt vägunderhåll skall i stället användas till nylagda vägen Vittsjö- Englarp.
 • Gräddmejeriet beredde förra året 800 kilo smör. Klagomål framfördes att gräddmejeriet betalade 2:20 medan gräddmejeriet i Värsjö betalade 2:25 per kilo smörfett.
 • Entreprenadauktion hölls för uppförande av blivande fattiggård. (Kristenstorp). Byggmästare J E Johansson antogs med anbudet på 14 485 kronor.
 • Lantbrukskursen fick 130 anmälda lantbrukare och tog sin början klockan 11 och skulle pågå under fyra dagar. Vid något tillfälle fanns det närmare 200 besökare varav några kvinnor.
 • Det för tillfället obebodda skolhuset i Hårsjö fick besök. Inkräktarna hade spikat för fönstren med sängkläder så att inget ljus skulle vara synligt från lärarens bostad. De hade kokat potatis och tömt två saftflaskor. När inkräktarna avlägsnade sig tog de med sig en filt.
 • Två nya serveringsställe öppnades dels i gästgivaregården samt på hotellet. Frågan ställdes om kommunalstämman var tillfrågad?
 • Torparen kom hem, något berusad och gjorde upp eld i spisen. Han satte sig på en stol framför spisen med somnade. Under sömnen lutade han sig närmare spisen. Han vaknade med örat på den glödheta plattan. Han fördes till sjukhuset i Kristianstad för vård.
 • Under förra året avsändes från poststationen i Emmaljunga 9 776 frankerade brev samt 4 524 enkla brevkort. Dessutom avsändes över 300 rekommenderade försändelser. (Poststationen i Emmaljunga upphörde 1970).

VITTSJÖ. Tiden rusar iväg då nya tider kommer. Kanske kan det vara både nyttigt och intressant att se tillbaka på vad som hände i Vittsjö för 115 år sen

 • Då vid 1906 års början fanns det 2 206 boende i församlingen/socknen. Förra året var det en ökning med 21 boende.
 • Förlofning tillkännagavs Nyårsafton 1900 mellan omkring 70 årige f d källarmästaren Konrad Wilhelm George Knoblauch och 22 åriga Elise Charlotte Nilsson i Wittsjö. Knoblanch hustru avled i oktober 1900. Konrad Knoblach avled 4 december 1905.
 • Hessleholm Wittsjö skyttegille hade 62 aktiva skyttar. Under förra året avlossades 2 315 skarpa skott. Ordförande Håkan Waldau föreslog att Vittsjö skulle bilda eget skyttegille. Bildandet skedde kommande samling. Skyttepaviljongen (JUF-stugan) uppfördes 1904.

alt

JUF-stugan sedd från Västanskogen.

 • Garvare Anton Celin meddelade att han flyttat sin garverirörelse till sin nybyggda garveristation. Han hade även ett lager av skomakeriartiklar till salu samt mottog skinn för garvning.

Ebbe Persson har ett fantastiskt arkiv med historiska betraktelser samt fakta över bygden. Vi har förmånen att ha Ebbe som medarbetare på vittsjobjarnum.nu och kan därför publicera ett unikt material som i detta fall handlar om livet i Vittsjö för 100 år sedan./ red anm.

 • Vid 1916 års början var befolkningens antal 2 234 i Vittsjö, en ökning med 25 personer under 1915.alt
 • Notisen från den 4 januari visar fakta. (bild)
 • Konrad Johansson visade skioptikonbilder vid nykterhetsföredrag.
 • M Hydéhn höll föredrag om ”Den hvita slafhandelns hemska fasor”. Inträde 25 öre. Barn under 15 år ägde inte tillträde.
 • Lifsmedelsnämnden sålde fläsk i Emmaljunga och Vittsjö vid flera tillfällen. Efter några månader försåldes även kött.
 • Lifsmedelsnämnden fick i uppdrag att besluta om hur den för kommunens räkning inköpta säden skulle förvaras. Säden skulle förvaras tills nästa års skörd var klar. Fram emot hösten skulle försäljningen ske av 10 000 kilo råg och 10 000 kilo vete. Men, priserna var oförändrade och därför beslutade kommunen att inte sälja något av säden!
 • Hundskatten á 2 kronor per hund skulle erläggas senast den 31 januari.
 • Rättegången mot berusade personer pågick vid flera tillfällen. Vittnen fanns som intygade att de två konstaplarna var mer berusade än de åtalade. Konstaplarna blev senare dömda till 300 kronor i böter för ”oförstånd i tjänsten”. De tilldelades även en varning. Allmänheten stod på konstaplarnas sida och insamlade betydligt större belopp än de utdömda böterna.

VITTSJÖ. Släktträff med Kämpe och två vapen. Släkten Kämpe härstammar från salpetersjudaren Anders Tufvesson 1705- 1759. Namnet Kämpe kom till först i nästa generation. Anders son Tufve (1745- 1812) fick då namnet Kämpe. Två vapen från två generationer finns bevarade och de båda träffades här om dagen för första gången efter många år.

Ola Kämpes mynningsladdare och Per Kjämpes sabel sida vid sida.

I senare generationer finns Per Kjämpe 1775-1860. Per hade bland annat sonen Ola Kämpe 1803-1903.
Per Kämpe var husar vid Norra Skånska Kavalleriet. Han deltog bland annat i det stora slaget vid Leipzig 1813 och hans sabel från denna strid finns bevarad hos en ättling.
Ola Kämpe var alltså son till Per Kämpe. Ola blev över 100 år gammal. Enligt uppgift skulle han på 1800-talet ha skjutit den sista vargen i Skåne! Hans gevär finns numera hos en ättling till Ola.

VITTSJÖ. Varför frågade vi inte medan tid var?. Så inleder Egon Nilsson (Egon mitt i Byn) flera av sina memoarer. Egon Nilsson var född i Hagsjö 1921 och avled i Vittsjö 2011. Egon var inte den som frågade allt för mycket men det han mindes och det han hört talas om, det skrev han ner. Egon är borta men hans nerskrivna minnen finns kvar i flera pärmar. Om han inte frågade så skrev han i alla fall ner många sidor!

Egon Nilsson, mitt i byn, antecknade och skrev ner medan tid var...

Egon ville inte kalla sig forskare utan snarare skriftställare. Många av hans anteckningar finns kvar som en värdefull källa om tider som varit.
I en av hans memoarer berättar han om tiden då han var inkallad i Svenska försvarets tjänst. Han försvarade landet under 566 dagar men någon hemlängtan hade inte då han endast vid två tillfällen tog tillfället i akt att besöka Göingebygden. Inkomsterna i landets tjänst uppgick under denna tid till 669 kronor med ett sparat kapital på 200 kronor!

VITTSJÖ. Inom Vittsjö församling finns mer än 30 registrerade tjärbrännor, de flesta glömda och gömda under tidens påverkan med olika nerfall och växtlighet.
Några få tjärdalar finns bevarade och kan beses. Så sent som år 1978 brände Wittsjö hembygdsförening trätjära vid en tjärdal i Kraxeboda. Denna tjärdal är igenfylld för att klara naturens påfrestningar men är i det skick att den kan återanvändas.


Tjärdalen vid Gundrastorpsvägen.

En tjärdag i samhällets närhet finns vid Gundrastorpsvägen och även denna tjärdal kan tas i bruk men lite förarbete behövs. Vägbeskrivning: Från väg 117 in på Gundrastorpsvägen är det 900 meter till en gatuskylt som förkunnar Tjärbrännan och 30 meter in i skogen finns brännan, väl synlig med informationstavla och skraltigt staket. Besök gärna platsen men inte innanför staketet!

Troligt är att denna bränna anlades under 1800-talet. De flesta tjärbrännorna började anläggas betydligt tidigare, troligen redan på 1200-talet. År 1320 finns det dock belagt att tjärbränner fanns i Göinge. Redan då användes tjäran som impregneringsmedel och smörjmedel. Dessutom hade denna naturprodukt en läkande effekt på vissa sjukdomar.

VITTSJÖ. Förr i tiden, den gamla goda, var det oftast bandy som gällde. Nu i modernare tider är det främst ishockey som gäller. Eller dataspel! Då, på den tiden fanns det små bandylag där det fanns en isplätt att dribbla på. Vittsjön var idyllisk med stora ytor för bandylaget från 1958 som höll sig intill järnvägen. Strömdraget från Prästabäcken var förrädiskt men målburen fanns på säkert avstånd. På den tiden fanns det tämligen bra tjocklek på isarna då termometerns skala markerade i extremfall –30 grader.

VITTSJÖ. Författaren och miljökämpen Inez Palm var född i Vittsjö, norra Skåne 28 mars år 1920. Hennes fader var den omtyckte men stränge skolläraren Ernst Georg Palm med maka Thea. Dottern Inez beskrevs redan ung som ett mönsterbarn. Hon växte upp tillsammans med fyra syskon i byn Snärshult. Hela familjen var musikalisk och Inez lärde sig ganska tidigt att spela orgel.
Inez Palm beskriver sig själv som ganska lång med sina 175 centimeter som levnadsglad och hurtfrisk.

 

 

 

 

 

Hennes längd var i kontrast till korpulente läsprästen som var kortare och omfångsrikare! Efter faders bortgång vid 65 års ålder fanns ingen som försörjde familjen. Inez Palm var då 15 år och försökte på olika sätt bidra med försörjningen av familjen. Tiderna var sådana att de arbeten som erbjöds var inte särskilt välbetalda.

VITTSJÖ. En gång i tiden var Verumsvägens anslutning till väg 117 annorlunda. I början av 1950 talet var anslutningen till nuvarande väg 117 (då väg 56) mitt för Hotellet. Vägen fanns intill Wittstens tomt och intill Marknadsplatsen. I dag är vägen en gång- och cykelväg.

Sådan var anslutningen i dåvarande väg 56 i vinterskrud vid Hotellet.

I början av 1950 talet var inriktningen på säkrare trafik. Alla vägkorsningar med ”sned” infart på huvudled skulle ändras till mer vinklad utfart. Så skedde även vid korsningen mitt emot nuvarande Rondellgrillen, före detta BP.

VITTSJÖ. Trädet på bilden ger knappast någon identifiering. Den vattendränkta stigen på bilden ger inte heller någon större ledning. Prästabäckens flödande vatten passerar Flyvägen.

Det enda som ger ledning om motivet är kyrkan mitt i bilden. Så skall det ju vara att kyrkan är i centrum. Bilden är med största sannolikhet exponerad före 1937. Då uppfördes kyrkans pannhus och detta finns inte med på bild. Inte heller finns antydning till skolgård då skolan uppfördes 1939.

VITTSJÖ. Populärt kallades avbildade betongfundament för stridsvagnshinder men verkligheten var att hindren var avsedda som fordonshinder. Även dåtidens stridsvagnar hade med lätthet forcerat hindret. Avbildade hinder finns vad Gundrastorp kvarn och kom på plats i Andra världskrigets början. Närmare bestämt den 11 juni 1940. Inom Vittsjö socken har funnits minst tre liknade hinder. Dessutom har det funnits flera planerade hinder.

Fundamenten vid båda sidor av vägen.

De tre kända fordonshindren var strategiskt placerade med kraftiga skyttevärn som hade uppsikt över hindren. Om fientligt fordon stannade eller nalkades hindren var kulsprutorna i värnen klara att ge verkningseld. I dag finns ingen av dessa värn kvar, endast personlig kännedom kan beskriva läget. Inventerare från Riksantikvarieämbetet fann skyttevärnet för några år sedan och klassade detta som varggrop! Rätt benämning finns nu i beskrivningen).

VITTSJÖ. Förfalskare av skilda slag har funnits sedan urminnes tider. Med dagens avancerade teknik sker ofta förfalskning och liknande framför datorn. Läget var annorlunda för 150 år sen.

Klart och tydligt finns straffsatsen angiven på en sedel Trettiotvå skilling banco från 1849:
"-Den som denna sedel efterapar eller förfalskar skall warda hängd. Men den som upptäcker Efteraparen, Förfalskaren eller utprånglaren undfår belöning enligt Kongl Kungörelsen af den 8 juli 1818."

VITTSJÖ, KRIGSTIDEN. Under tiden för Andra Världskriget 1939- 1945 var nästan allt manfolk inkallat till tjänstgöring för Sveriges försvar. Antingen de var stridsdugliga eller tillhörde ”malajgruppen”. Kunde de inte hantera skjutvapen blev de tillgängliga att hugga ved eller gräva skyttegropar! Därför blev även landsbygden avfolkat med stora bekymmer under skördetiden.

På bilden sitter Nils Johnsson på slåttermaskinen hos Svantessons lantbruk i Hyngarp. I bakgrunden kan skymtas bundna kärvar medan lantarbetarna har radat upp sig inför fotograferingen.

Därför beslutade k.m:t att arbetsförmedlingarna skulle ställa erforderligt antal militärer till lantbrukets tjänst. Arbetsförmedlingarna fick uppdraget att allt efter behov, vid närmaste förläggningsort få rättighet att rekvirera erforderligt antal militärer, att skickas till de platser där lantbruken behövde hjälp. Arbetsförmedlingarna hade förteckning på bristande arbetskraft vid lantbruken. Uttagningen av militärer fick dock inte inverka menligt på den militära utbildningen.

VITTSJÖ. Var det alldeles för kallt i arresten (finkan) tog fjärdingsman Olof Nilsson med den intagne till hemmet i Ubbalt där det var behagligare temperatur. Olof Nilsson i Ubbalt var fjärdingsman 1932 – 1938. Han hade ingen polisutbildning och därför ersattes han av polisman Ture Wester 1938. Då Olof Nilsson ofrivilligt lämnade sitt uppdrag som fjärdingsman erhöll han de bästa vitsorden.

”Finkan” byggdes 1932 liksom brandstationen där den var inrymd. Bilden utvändigt med ett gallerförsett fönster till finka och ett till vaktlokal.
Fjärdingsman har funnits från slutet av 1800-talet och denna titel ersattes med polis i början av 1950-talet. Fjärdingsmannens uppgift var att hålla ordning och reda i orten. Också att vara indrivningsman för bland annat obetalda skatter.

Denna rubrik fanns i Norra Skåne 1940. Signaturen A. N-n. förmedlade sina intryck från denna by i Vittsjö församling..
De positiva intrycken han hade för 75 år sen har inte försämrats. Tvärtom. Emma och Anders har i stort hjälpt till med att göra idyllen idyllisk. I Hyngarp finns bland annat ett Rikstagshus. Detta till skillnad från rikstagshuset i Stockholm. I Hyngarp finns det får från Hyngarp!

Rikstagshuset i Hyngarp!

Signaturen A. N-n. Fortsätter: Hyngarp kan i ett avseende åtminstone liknas vid staden Trosa, som ibland kallas ”världens ände”. Från Hyngarp finns ingen annan väg väster- eller norrut på vilken man skapligt kan komma fram. Hyngarp är en återvändspunkt. Det finns visserligen en skogsväg till Boalt i Visseltofta. Hyngarp är en underbart vacker by, som omfattar ett halvt dussin lantbruk, vart och ett lagom stora att ge brukaren sin bärgning. Mellan åkrarna växer ymnigt med lövskog

MÅNSATORP. Faktiskt har det varit en filmstudio i skogen vid Månsatorp, Vittsjö. Inte detta sekel men förra seklet. Då kom ett helt filmteam för att spela in de sista sekvenserna av filmen om ”Kulla Gulla” Filmen sändes i teve i början av år1986 och sändes i elva avsnitt. Kulla Gulla gestaltades av Lisa Jarenskog från Göteborg.


Kulla Gulla och Johannis i släden i vintrigt Månsatorp.

Avsikten var att de flesta avsnitten skulle spelas i på Björnstorp Svenstorps godsförvaltning men avsaknaden av snö i denna södra landsdel var orsaken till flyttningen. Kulla Gulla var inte ensam om inspelningen. Utöver 20 medverkande aktörer fanns givetvis även Johannis som gestaltades av Martin Valind från Limhamn.


FROSTESMOSSEN. Andra artikeln angående sevärda minnesplatser på Frostesmossen, väl värda att bevara. Då du skall besöka platser på Frostesmossen bör du nog ha någon med dig som kan platsen. Ute på en stor myr är det ganska lätt att förlora orienteringen då mossen är nära två kilometer lång och som bredast 500 meter.

BILD: Bilden ger besked om var Frostesmossen är belägen.
De i texterna omtalade platserna är inte markerade.

VITTSJÖ. Det fanns Reglemente för Fattigvården i Vittsjö 1921. Detta reglemente var av standardformulär med plats för lokala tillägg och ändringar. Fattiggården Kristenstorp invigdes 1907 och reglementet gällde främst verksamheten på Kristenstorp.

Fattiggården i Kristenstorp var i bruk 1907- 1954.

Det var hårda bandage som gällde då till skillnad från i dag då boende på äldreboende har ett människovärde.
En av paragraferna i reglementet lyder: ”Befinnes minderårig eller den, som till följd av ålderdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- eller själskrafter är oförmögen att genom arbete försörja sig, sakna medel till sitt lifsuppehälle, skall han, där hans behov icke annorlunda avhjälpes, erhålla fattigvård, på sätt i denna lag sägs”. Med andra ord var det fattiggården som gällde!

HULTATORP. Byn Hultatorp i västra delarna av Vittsjö församling har det officiella men bortglömda beteckningen Hästhult 3. Namnet Hultatorp finns nämnt i äldre handlingar från 1781 och 1857. Hultatorp skola byggdes 1908. Flera föreningar har funnits i Hultatorp, syförening 1915 (ännu verksam), söndagsskola 1887 (ännu verksam), Juniorförening 1935, Ungdomsförening 1911.Bilden troligen exponerad vid Örnholmen, Gängessjön omkring 1958

FROSTEMOSSEN. Stora och väl synliga minnen lever kvar då synintrycket ofta registrerar vad som setts. Små otillgängliga platser glöms ofta bort då dagliga kontakten uteblir och ingen berättar om tider som varit. Sannolikt är det få orter som har så många forntida minnesmärke som Vittsjö. Många platser är registrerade och nertecknade men en del håller på att falla i glömska.

Kulturorten Vittsjö är inte enbart en benämning utan många kulturella platser finns inom socknens gränser. Nära 400 torp eller tornruiner är registrerade och utmärkta. Omkring 30 tjärbrännor är registrerade. Drygt 50 skyttevärn och liknande från Andra världskriget nödtorftigt registrerade. Detta är enbart en liten del av det intressanta som finns inom socknen. Många sevärda platser håller på att glömmas bort då ingen återuppväcker platsernas minnen.


BILD: Särklippet från en karta visar var Frostesmossen är belägen.

 

HÅRSJÖ. För drygt 73 år sedan, den 8 januari 1942 störtade ett flygplan i Hårsjö, Vittsjö. I dag är det inte många som har kännedom om denna händelse där ett flygplan under rutinflygning störtade och piloten omkom. Det var under spaningsuppdrag under Andra världskriget som händelsen inträffade. Troligtvis var flygningen mer eller mindre sekretessbelagd då uppgifterna gav vid handen att flygplanet hade störtat vid Ljungbyhed!

Bild SK40, dock inte det plan som artikeln handlar om

 

VITTSJÖ. Toffelmakare Bernt Hallström i Hårsjö är det kanske inte så många som känner till i dag. Hallström var född 1889 och avled på Furuvikens sjukhem i Markaryd år 1985. Bernt var född i Hästhult och köpte ett litet torp på ett tunnland för 360 kronor år 1920 där han byggde bostad .

Yrket som toffelmakare lärde han i Hasslarp och öppnade egen verkstad i Hårsjö 1920. Då kostade ett par nya tofflor en krona och 50 öre medan en ombottning med trä kostade 90 öre Träbottnarna tillverkade Bernt själv av träslaget al. Uträknat per timme skulle detta arbete som toffelmakare ge en summa av 25 öre per timme enligt Bernts uträkning. Det fanns två rum i villan men Bernt använde endast det ena. Där sov han, där hade han sitt kök och där hade han sin toffelverkstad.

 

EMMALJUNGA. Gränsdragningar och gränsmärken har alltid varit problematiska. Så var det också norr om Emmaljunga där gränsmärket Skure Hall var omtalat redan år 1050. Gränsmärket har varit omtalat många gånger då det var en gräns mellan Danmark och Sverige fram till år 1658 då gränsen fastställdes men viss justering och klarläggande skedde även år 1745.

Denna skåra utgör gränsmärket i Skure Hall.

Slutliga fastställande av den aktuella gränsen skedde faktiskt år 1745 då gränskommissionen beslutade om exakta gränsen där Skure Hall ofta var omtalad. Den exakta placeringen av gränsstenen angavs med följande: Skure Hall ligger på kanten af en skogsbacke. Der stenen är mestadels flat håller han 5½ aln i bredden samt 1½ aln hög. Slutar åt wester mot bäcken och är på samma W.sidan beväxt.

Nu för tiden stiger allt i prishänseende, utom pensionen! Ett vanligt brevporto kostade 10 öre år 1934.

Numera är fraktkostnaden 7 kronor. Den som sparat rabattfrimärke kommer undan med några ören i ren förtjänst! År 1934 kostade det 60 öre att få ett paket befordrat upp till ett kilo. Nu har priset stigit till 155 kronor men med högsta vikt på 3 kilo.
Jämför tabeller från 1934 om du har lust!

VITTSJÖ. Det var inte enbart boende i Vittsjö som fann vägen till Snapphanestugan vid Ekholmen (Gundrastorp) vid Vittsjöns östra strand från 1949 till början av 1960-talet. Många semesterfirare och gäster passade på att besöka den idylliska stugan på backen med utsikt över Kallsjön. Många har lyssnat till Eric Henrikssons dragspelstoner både från trappan och från motorbåten.

Snapphanestugan strax innan den jämnades med marken.

Byggnadsår för det som senare blev Snapphanestugan är okänt med kan ha varit så tidigt som i slutet av 1800-talet? Några av dem som har bott i stugan var Bengt (Nils Åke Thuressons farfars broder) och Anna Svensson.

VITTSJÖ 1990.
Även 1990 hände det en del saker och händelser i kulturorten Vittsjö. Det kan kanske var intressant att blicka tillbaka och minnas.
Vid 1990 års början fanns det 2 806 boende i församlingen.

Tidigt på Nyårsdagens morgon totalförstördes en villa av brand vid Hårsjövägen. Boende lyckades rädda sig genom hopp från ett fönster.
12 kockelever skulle lära sig laga Skånsk mat under en tre dagars kurs i Vittsjö.

Fyra kurvor blev en nästan rak sträckning av vägen vid Rommentorp.

VITTSJÖ 1995.
20 år är ingen lång tid med det som hände i vår ort vid den tiden har kanske fallit i glömska. Återväck minnet från 1995!
Då fanns det 2 726 boende i Vittsjö församling.
Då, 1995 var det ett Bondetåg till Halmstad. Ett antal lantbrukare från trakten ställde upp för LRF med krav på bättre lönsamhet för lantbruket.
Då var det klappjakt på räv vid trakten kring Månsatorp. Jägarna föredrog i fortsättning kalla varandra genom telefonkedja då ”rävens vänner” hotade.
Då blev Harold Persson i Emmaljunga högtidligen tackad för mer än 50 års tjänst för orienteringens fromma.

BILD: En tecknare hyllade Harold på detta sätt med journalistutrustning och Göingeflickorna.

VITTSJÖ 1985.
30 år är ingen lång tid men det kan kanske vara intressant att återuppleva några händelser från 1985:

Då vid årets början fanns det 2 773 personer i församlingen.
Då hade Bröderna Larsson stövel-rea.
Då sökte Lantmännen städhjälp med 50 timmar/vecka.
Då blev Bengt Svensson omvald till ordförande i Hästhult AIK för 18:e året.
Då bjöd hantverksföreningen alla barn från Vittsjö gamla kommun till julfest i församlingshemmet.
Då valdes Sture Svantesson till ordförande i Emmaljunga GOIF.
Då var det 350 anmälda till tredje Kiempeloppet. Nära 400 kom till start.

BILD: Schematisk karta över Kiempeloppets sträckning.

SNÄRSHULT. Ruskiga saker händer runt om i världen men även i förhållandevis lugna Vittsjö har det hänt hänsynslösa mord. Den 4 maj 1933 blev 74-årige Andreas Johansson brutalt mördad med sitt eget hagelgevär. En grammofon och ett fickur blev viktiga spår vid sökanden av den misstänkte mördaren.
Andreas Johansson hade en tid före mordet köpt det fallfärdiga torpet för 100 kronor med ovanligt rymlig bostad. Före köpet hade han erhållit 200 kronor i retroaktiv pension. Han var född i Vittsjö och hade arbetat på några platser som dräng under sin ungdom. Av grannarna bedömdes han snarast som en enstörig som undvek social samvaro. Han levde ensam i sin stuga med en pension på 57 kronor i kvartalet. Han hade arbetat kortare tider platser som dräng i trakten. Platsen för torpet, cirka 200 meter väster om vägen mot Lundsgården är utmärkt även med nummer 182.

Andreas torp intill vägen där också torp med nummer 182 är synligt.

 • 30 år är ingen lång tid, beroende på hur det ses! Några glimtar kan kanske får dig att minnas?
 • Folkmängden var vid 1985 års början 2 773 församlingsbor, en minskning med 33 personer under förra året.
 • Ett reportage fanns om ”jazzgossen” Stig Sjöberg som hade svårt att tacka nej.
 • Bengt Svensson blev omvald till ordförande i Hästhult AIK för 18:e året.
 • Hantverksföreningen ordnade julfest i församlingshemmet för alla barn i gamla kommunen.
 • Församlingshemmet i Emmaljunga firande sin 50 åriga tillvaro.

På plats vid jubileet var Sture Hallonsten, Arnold Fahlén och Hans Tykesson.

 • Vid år 1955 års början var folkmängden i församlingen 2 689.
 • Sjunne Olofsson i Emmaljunga omvaldes till ordförande i skolstyrelsen.
 • Pensionat Solhäll fortsatte för större tillbyggnad.
 • Julgranen från 1922 vid Bäckabro var i fara då förslag fanns att den skulle fällas.
 • Gert Hallkvist nyvaldes till ordförande i ortens SLU-avdelning.
 • Georg Mårtensson omvaldes till ordförande i Hästhult missionsförening.
 • Spårsnön var till glädje för jägarna men till betydligt mindre glädje för rävarna. Under några dagar blev det ett halvdussin rödpälsade som flyttades till de sälla jaktmarkerna.

 

VITTSJÖ.

 • Vid 1945 års ingång fanns det 2 769 personer i församlingen
 • Norra Skåne kostade då 14 kronor för ett års prenumeration med utgivning måndag, tisdag, torsdag och lördag.
 • Zigenarkvartetten från Göteborg kom och spelade i Emmaljunga folkets hus. Två damer samt en sångare från Småland skulle uppträda.
 • Äldre personer samt fiskare fick en extra tilldelning med 125 gram kaffe i början av året.
 • Edvin Ahlqvist sålde ett par nya och lätta skogskälkar.

VITTSJÖ. Apropå Skinnkjortla-lien-berättelsen som finns i Vittsjö Hembygdsförenings årsbok  1978 sidan 7,  samt att vi numera åter har varg i våra trakter:

Skinnbyxa-lien:

Än idag kan det va bra att ha
skinnbyxor att kunna dra
av och att offra vid lien
då vargen kommer ut ur sina hien
för visst är det mycket bätter
att komma hem med rumpan bar
än att barnen blir utan sin far
och att dom över mej ett kors sätter ???

 • Vid 1935 års början var folkmängden 2 565 personer. Under förra året utflyttade 112 personer medan 141 flyttade in till församlingen. Folkmängden ökade med 34.
 • Vittsjöfödde ”Bildsköne Bengtsson” och hans kumpan ”Tatuerade” Johansson var åter inför tinget, denna gång i Kristianstad. Åtalspunkterna var nummer 140 och 141!
 • Arvid Svensson i Hårsjö sålde 150 hektoliter foderbetor.