Historia Vittsjö

VITTSJÖ. Hässleholmsvägen 11 har under seklets och decenniers gång haft många benämningar. Från början 1890 var det SmörAnnettes, sen kom Pelarcondis, Thebrödsbageriet, Lantmannaaffären och ElOlles. För närvarande är det ingen verksamhet i bottenvåningen förutom ett dataföretag men bostäder är inredda på övre  plan.  Fastigheten är belägen på en tidigare allmänning som var i bruk vid de stora marknadsdagarna. Det vara nära tjoget ägare till tomten på allmänningen då den friköptes.

Bilden visar Smör-Annettes fastighet någon gång efter 1922. Exteriören är tämligen lik dagens utseende. En lantbrukare får lastat några säckar från Lantmannaaffären.

VITTSJÖ. Uttrycket Margit Bod, Hässleholmsvägen 7 är i dagsläget tämligen okänt för de flesta liksom att Harry B Jönssons hade sin skoaffär i fastigheten. Numera är det tennsmeden Agnar Bjarke som äger fastigheten.
Fastigheten byggdes år 1907 av skomakaren August Jönsson men innan fanns där en äldre byggnad på platsen som August Nilsson köpte 1895 innan han uppförde fastigheten.

Vittsjö.Trobecks Pensionat var från början avsett som bostad men strömmen av turister var orsaken till förändringen till pensionat. Som framgått i tidigare artikel om Turistgården kallades detta pensionat en kortare tid för Trobecks. Där Trobecks, numera VITTSJÖ SLÄGGAN KB är beläget fanns i början av 1800-talet en kringbyggd gård. Mitt emot Trobecks, när tidigare Din-X macken fanns var det också en kringbyggd gård. Fastigheten uppfördes 1870.

 

Så sågs Trobecks ut före 1905 då unionsflaggan var hissad. Unionen 1100- 1905)

 


 

Vittsjö. En av de äldre byggnaderna i Vittsjö är Hennings, Henning Anderssons mitt emot Gåsadammen som byggdes 1887, före järnvägens ankomst till Vittsjö. Exteriören i dag är totalt förändrad från affärsfastighet till hyresbostäder vid Markarydsvägen 5. Troligen var det en affärslokal redan från början. Affärsverksamheten fortsatte till omkring 1960 då affären upphörde. Under glansdagarna såldes ”allt” i affären från hästskor till barnvagnar, salt sill, kristallglas och specerier.

 

 

Henning Anderssons affärsbyggnad från slutet av 1800-talet.

 

Vittsjö. Turistgården, nuvarande Miltornet tillhör de äldre byggnaderna i Vittsjö. Troligen var det Anna och Olof Trobeck som började uppföra ett pensionat 1896 och då kallades pensionatet för Trobecks.
Namnet ändrades tämligen snart till Turistgården och har bytt namn flera gånger sedan dess. Numera kallas det gamla pensionatet Miltornet eller Tornet.
Bilden på Turistgården exponerad före 1908 innan tornspiran uppfördes.

VITTSJÖ. Kabeldragning och vindkraft till försörjning av elström är högaktuella spörsmål just nu.  Det fanns vindkraft redan på 1920-talet för att inte tala om de ”möllor” som monterades upp lite varstans före och under Andra världskrigets dagar innan det allmänna nätet blev utbyggt.
Bilden visar vindmöllan på backen intill Kallsjön.
Den kanske allra första så kallade vindmöllan i dessa trakter var i Ekholmen men den var inte avsedd att alstra ström utan för att pumpa vatten!

BJÖRSTORP. Så kallade offerkällor har det nog enligt sägner funnits lite varstans i våra bygder. Enligt uppgift har det funnits minst fyra sådana källor i Vittsjö socken men säkerligen har det funnits betydligt fler, mer eller mindre utnyttjade. Om någon skänkte en slant till källans botten och källans helgon kunde vissa önskningar går i uppfyllelse, främst botande från någon sjukdom.

Fynden från offerkällan vid Björstorp.

 

 

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Per Persson i Hästhult vem var det? Namnet är kanske okänt för de allra flesta men sägs det Sten Per, Snö Per eller Sop Per vet de allra flesta vem som åsyftas. Sten Per kom därav att han har lyft upp tusentals stenar från lantbrukarnas åkrar. Snö Per kom därav att han under många år svarade för snöröjningen på gatorna i Vittsjö. Sop Per kom av att han under många år körde sopor från hushållen i Vittsjö.

Stenkranen, på den gamla lastbilen har just befriat åkerjorden från en förarglig sten.

 

 

 

VITTSJÖ. Striderna var hårda och hätska innan skolan i Snärshult kom på plats. En skolbyggnad med skola fanns tidigare i Lönsholma men kyrkostämman beslutade 1910 att skolan skulle flyttas till Snärshult då det fanns fler elever där än i Lönsholma. Detta beslut vållade givetvis protester och överklagande både till länsstyrelsen och Domkapitlet. Det var sex klagande medan 38 ville ha skolan till Snärshult.

Snärshult skola tycks ha fallit i glömska då det gamla skolhuset är inramat av buskage.

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Kulturarvsdagen firades på många platser under söndagen. Så även i Vittsjö där hembygdsföreningen stod som värd för tre programpunkter. Uggletorpsstugan och museet var öppna för visning och kvällssamlingen hölls vid Snapphane… Vittsjö Borg där det samlades drygt 50 intresserade.

Claes Ruderstam var föreläsare och berättade om den forntida borgen som även varit en stenåldersplats.

 

 

 

 

VITTSJÖ. Björstorp skola, öster om Emmaljunga byggdes redan i början av 1870-talet sedan riksdagsmannen Nils Håkansson upplåtit mark för uppförande av ett skolhus. Undervisningen upphörde 1965 och 1973 förvärvades fastigheten av Vittsjö hemvärnsområde. I dag ägs fastigheten av Björstorp skolas Fastighetsförening, en samling av bygdens intressenter.

Björstorp skola är en tillgång för bygden.

 

 

 

 

 

VITTSJÖ. Under mindre än 30 år har samhällsbilden i Vittsjö markant förändrats. Ett exempel är Zaunders fastighet där numera Vittsjöhallen har sitt varuhus. Fastigheten byggdes ursprungligen som en affärslokal till Zaunders spannmålsfirma men efter hand kom andra butiker in i fastigheten.

 

 

 

Bilden är exponerad 1982 strax före rivningen av fastigheten.

 

 

VITTSJÖ. Hultatorp skola, väster om Vittsjö tillhörde en av de fyra skolor i socknen som uppfördes och togs i bruk 1908. Hultatorp skolområde sträcker sig i väster till Skånes Fagerhults gräns. Skoltomten skänktes av Bengt Johansson som bodde mitt emot skolan med förbehåll att skolan skulle vara tillgänglig för religiösa samlingar. En av dessa samlingar är Hultatorp söndagsskola som startade 1887 och denna verksamhet fortsätter.

 

 

 

 

Hultatorp gamla skola som byggdes 1908 men har tillbyggts och renoverats.


VITTSJÖ. Den yngsta av skolorna i Vittsjö församling är den gamla småskolan vid Verumsvägen, numera rymmer den hembygdsföreningens museum. Redan 1914 beslutade kyrkostämman att ett nytt skolhus skulle uppföras i Vittsjö by och pengar till detta hade reserverats året innan. Den slutliga undervisningen upphörde 1967. Egentligen upphörde undervisningen 1962 då centralskolan byggdes men utrymmen räckte inte till varför småskolan tidvis fick tas i anspråk till 1967.

VITTSJÖ. Tiderna förändras och trafiken ökar. Detta var en av anledningarna att den gamla folkskolan mitt emot kyrkan revs ner 1983. Då var folkmängden 2 840 personer. En annan anledning var att parkeringsutrymmet för besökare till kyrkan och församlingshemmet behövde utökas.

 

Gamla folkskolan avbildad någon vecka före rivningen.

Vittsjö. Fortsättning från tidigare publicerad artikel om Kristenstorp. En person som var tämligen väl insatt förhållandena på Kristenstorp fattiggård berättar , som ögonvittne om en händelse:
En på fattiggården intagen vid namn K var mentalsjuk och vistades i en stabil kätte i stallet. Han fick mat genom en lucka i väggen. Vid en inspektion av länsmyndigheten upptäcktes den mentalsjuke K. En bur, likt en grisbur spikades ihop och K placerades i denna. Buren med K transporterades med häst och vagn till järnvägsstationen i Vittsjö med destination Helsingborg – i en godsfinka!

Björstorp. I lördags kom de sex kusinerna med förväntan och glädje. Första gången de besökte platsen var det kanske med blandade känslor. Nu var dom i alla fall samlade vid sin gamla skola i Björstorp vid Emmaljunga till släktträff. Det var barn, barnbarn och barnbarnsbarn till Emma och Edvard Johansson från Kraxeboda.
Bilden visar alla deltagarna i släktträffen samlade på trappan till den gamla”läroverket”.

Vittsjö.
För omkring 100 år sedan var det en väsentlig skillnad på dåtidens och nutidens fattigvård. Inhysehjonen hade det sannerligen inte så drägligt på fattiggården som dagens gäster på våra moderna och tidsenliga ålderdomshem. Inte heller förekommer ordet ålderdomshem utan det är äldreboende med eget namn på platsen. I Vittsjö gäller det Skansenhemmet och i Norra Åkarp är det Nybo och Lyckåsa.
Fattiggården var föga lockande för åldringar och orkeslösa som inte kunde klara sig själva.

Vittsjö
För omkring 100 år sedan var det en väsentlig skillnad på dåtidens och nutidens fattigvård. Inhysehjonen hade det sannerligen inte så drägligt på fattiggården som dagens gäster på våra moderna och tidsenliga ålderdomshem. Inte heller förekommer ordet ålderdomshem utan det är äldreboende med eget namn på platsen. I Vittsjö gäller det Skansenhemmet och i Norra Åkarp är det Nybo och Lyckåsa.
Fattiggården var föga lockande för åldringar och orkeslösa som inte kunde klara sig själva.

Vittsjö.
Gunnar Schalin i Lilla Vittsjö var på sin tid en av de mera kända och betrodda personerna i Vittsjö. Han tillhörde en anrika Schalinsläkten. Gunnar Schalin var född 1914 och avled 1999. Byanamnet Lilla Vittsjö tillkom under enskiftets dagar. Schalins hade då mark i själva bykärnan men vid enskiftet blev det ingen mark över varför ägaren tillskiftades en utmark (Lilla Vittsjö).
Kommunalmannen Gunnar Schalin.

VITTSJÖ. Länsstyrelsen fastställde år 1921 Reglemente för fattigvården i Vittsjö kommun. I reglementet framgår att Fattigvårdsstyrelsen hade vissa skyldigheter om meddelande om fattigvård.
Befinnes minderårig eller den, som till följd av ålderdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- och själskrafter är oförmögen att genom arbete försörja sig, sakna medel till sitt livsuppehälle. skall han, där hans behov icke annorlunda avhjälpes, erhålla fattigvård, på så sätt i denna lag sägs.

Vittsjö
Evert Nilsson har det funnits några i Vittsjö men för att klargöra vilken Evert Nilsson det gäller så måste nog klarläggas att det gäller Evert på Lokal- föreningen. Då vet många vilken Evert det gäller. Han var föreståndare på Lokal- föreningen, Skånska lant- männens Lokalförening i Vittsjö. Bilden från avtackningen av Evert Nilsson 1977. F v ordförande Gunnar Hörlén, Evert Nilsson och tillträdande föreståndaren Bert Oredsson.

Vittsjö
Järnvägsvagnarna vid Raka Spåret i Vittsjö skall bort inom närmaste tiden. Ägaren bekräftar att tre intressenter har hört av sig för att ta hand om en eller alla tre vagnarna. Järnvägsvagnarna har den senaste siden varit ett tillhåll för skadegörelse och är ingen direkt prydnad för samhället.
Det var 1997 som Roland Johansson hade stora planer för anläggningen Raka Spåret, järnvägs- stationen och godsmagasinet i Vittsjö. För att förgylla idyllen kom tre utrangerade järnvägsvagnar, 1:a klass samt postkupé på plats sedan en bit räls, utan förbindelse med ordinarie spår hade lagts ut.

VITTSJÖ. Den i kyrkliga sammanhang mest kände personen utöver prästerna var på sin tid kyrkvaktmästare Karl Gustavsson, Brantliden. Karl Gustavsson var född i Lehult 1912 och avled i Vittsjö 2007. Han hade då haft tjänsten som kyrkvaktmästare i nära 40 år.

Bilden: Kyrkvaktmästare Karl Gustavsson i Vittsjö.

Karl Gustavsson började sitt arbetsliv som byggnadssnickare och fortsatte sen arbete på en snickerifabrik. Detta var inte särskilt tilltalande för naturmänniskan som gärna villa ha sin sysselsättning utomhus.

VITTSJÖ. Folkmängden var vid 1950 års början 2 753, en minskning med 22 personer under året 1949. 36 barn föddes då och 32 personer avled. 142 personer flyttade in till församlingen medan 168 flyttade ut.

Detta år kostade ett lösnummer av Norra Skåne 15 öre.

Inför förestående sammanslagning till storkommun 1952 mellan Vittsjö-Verum och Visseltorfta valdes Sjunne Svensson till ordförande i kommunalnämnden.

VITTSJÖ Sedan nära nog urminnes tider har platsen kallats för Snapphaneborgen på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön. Det felaktiga namnet fick ny näring då läraren i Vittsjö, Gunhild Selin skrev sin bok Snapphaneborgen 1959. Personer som kände till trakten kunde ganska snabbt identifiera platsen i boken med det som i dagligt tal kallades Snapphaneborgen.

Teckning av Anders Larsson hur Vittsjöborg kan ha sett ut för 650 år sedan!

VITTSJÖ. ÄGGASTENEN. I Hästhulta mark finns många gamla platser som var omtalade för enbart några tiotal år sedan. Nu håller dessa platser på att försvinna från medvetandet sedan tiden utplånar allt mer.

Det fina järnkorset visar var Pär Härd har sin viloplats.

VITTSJÖ PÄR HÄRDS GRAV I SKOGEN.

Långt ute i skogen, i gränsen mellan Vejshult i Vittsjö socken och Englarp i Röke socken finns Pär Härds grav. Ett fint kors av järn markerar platsen, att Pär Härd var född 1785 och dog 1837. Korset kom på plats 2002 då släktingar till den så tragiskt bortgångne kom på besök. Korset har tillverkats av Gert Hallqvist.

 

VITTSJÖ Inom Vittsjö församling finns mer är 30 registrerade tjärbränner, de flesta glömda och gömda under tidens påverkan med olika nerfall och växtlighet.

 

Det är dags för nionde delen i Ebbe Perssons artikelserie: Sevärt i Vittsjö. Tre gamla stugor eller torp faller under denna artikel om sevärt i Vittsjö.

En av de många sevärda platserna i Vittsjö finns centrum. Vägfarande på väg 117 kan knappast undgå att beundra idyllen Gåsadammen med dess grönska och rika fågelliv.

En av de många sevärda platserna i Vittsjö finns centrum. Vägfarande på väg 117 kan knappast undgå att beundra idyllen Gåsadammen med dess grönska och rika fågelliv.

En av de många sevärda platserna i Vittsjö finns centrum. Vägfarande på väg 117 kan knappast undgå att beundra idyllen Gåsadammen med dess grönska och rika fågelliv.

Söder om Skansen finns den bekanta minnesstenen som kom på plats på 300 årsdagen efter slaget i Vittsjö. Det stora slaget 1612 som till stor del skedde mellan Skansen och nuvarande dammen Gässlingen skördade 220 liv eller ännu fler. Minnesstenen restes den 11 februari 1912 till minne av ”hjältekonungens” räddning.

VITTSJÖ. Söder om Skansen finns den bekanta minnesstenen som kom på plats på 300 årsdagen efter slaget i Vittsjö. Det stora slaget 1612 som till stor del skedde mellan Skansen och nuvarande dammen Gässlingen skördade 220 liv eller ännu fler. Minnesstenen restes den 11 februari 1912 till minne av ”hjältekonungens” räddning.

VITTSJÖ. En vaktepåg var betydligt billigare än ett stängsel, berättade Svante Svensson i Hårsjö, Vittsjö år 1976. Han under hela sitt vuxna arbetsliv anställd hos sin broder som arrenderade gården Månsatorp.
Svante Svensson var född 1893 och avled 1985.

VITTSJÖ. Egon Nilsson vid Hässleholmsvägen (Egon mitt i byn) Vittsjö är kanske den mesta kyrkbesökaren i Vittsjö. Inte så att han går till kyrkan i Vittsjö allt för ofta men besöker i så många kyrkor som möjligt. Här om dagen besökte han kyrkor nummer 259 och 260. Det var i Klippan och i Färingtofta vid församlingens kyrkutfärd.

Det var 1985 som Egon började bokföra de kyrkor som han besökte. Under senare år har han varit vid många kyrkor men portarna har varit stängda på grund stöldrisk. Har inte Egon kommit in i helgedomen så har det inte registrerats som besök.

Egon Nilsson vid Färingtofta kyrka, den 260 i ordningen.

 

 

 

 

 

 

Murarmästare Willner Nilsson bodde i Lilla Vittsjö, alldeles intill gränsen mot Norra Åkarp (Bjärnum). På gården intill väg 117 bor nu Hjördis och Georg Gullstrand.

Waldausläkten i Vittsjö är känd sedan lång tid tillbaka. År 1913 brann Vittsjögården där ägaren var Gottfrid Waldau. Den Waldau som kanske var mest känd på senare tid var ciselör Nils Gustav Waldau som hade flera yrken innan han övergick till tennarbete. En annan känd Waldau var Gösta som var radioreparatör och på sin tid innehavare av Bok & pappershandeln i Vittsjö För övrigt var Sjunne Björklund gift med en Waldauflicka.

VITTSJÖ. Förre banarbetaren Olof Persson i Vittsjö blev en av dem som passerade 100 årsdagen. Liksom många andra på den tiden började Olof sitt arbete som vaktepåg då böndernas kor skulle vaktas så dom höll sig inom ägogränserna. Det första så kallade riktiga arbete Olof hade var som dräng i Porrarp under tre års fästetid. Under några år hade han sommarbete på torvmossarna och under vintertid var det skogsarbete..
Olof Persson var född  1883 och avled i Skansenhemmet  1984, över 100 år gammal.Olof och Kungen


Bilden visar då Olof Persson hälsar på kung Carl XI Gustaf.

VITTSJÖ. Lanthandelsbiträdet i Stubbarp, Brunnby fick tips om att en lanthandel var till salu. Den 26 oktober 1931 köpte biträdet Helge Henningsson lanthandeln i Snärshult, Vittsjö för 5 500 kronor och blev egen lanthandlare. Sortimentet utökades och lanthandeln i Snärshult blev med tiden ganska välsorterad.
Konkurrensen med varuhusen och andra affärers rikliga sortiment var orsaken till lanthandelns nerläggning 1973.
Helge Henningsson var född 1906 och avled i Vittsjö 1991.
Helge började sin affärsbana ganska tidigt då han sålde fisk under sommarlovet från skolan och fortsatte inom fisknäringen hos en fiskhandlare i trakten. Efter en tid blev det anställning hos en lanthandlare där Helge stannade i fem år i det välsorterade lilla varuhuset på landsbygden.

 

VITTSJÖ. Inte enbart i Vittsjö utan i stora delar av övriga världen var Harold Persson i Emmaljunga särskilt känd inom orienteringskretsar. Harold (n) var född i Bröna och tog sin realexamen i Markaryd.

Mångsysslaren Harold (n) Persson i Emmaljunga.


Det var betydligt kortare väg ”fågelvägen” från Bröna till Markaryd än att ta sig till järnvägsstationen i Emmaljunga. Därför tog Harold ofta den kortaste vägen fotleds till Markaryd. Harold var idrotts-intresserad och särskilt då det gällde orientering. Ofta lämnade han referat till flera tidningar från en tävling. Det hände ofta att han först deltog i tävlingen och sen skrev han referatet!
Harold var född 1906 och avled i Skansenhemmet 2002.

VITTSJÖ. Sjökapten Gösta Andersson i Vittsjö tillhör väl inte dom oftast sågs ut i vimlet. Makarna föredrog lugnet i villan vid Snapphanevägen. Där var det betydligt lugnare än färden över haven under oroliga krigstiden där flera fartyg i Göstas konvoj  sprängdes under färd från Västafrika till England

Gösta Andersson var född i Allerum 1906 och avled 1995 i Jonstorp.Det kan sägas att Gösta Andersson var född under segel! då hans fader var sysselsatt med väderkvarnar och då var det kanske ganska naturligt att Gösta sökte sig till sjöss men inte under segel till att börja med. Redan som 15-åring tog han till sjöss och de första resorna på haven gick mellan Sverige och England. Lasten till England var trävara och returlasten till Sverige var kol. Det var ett slitsamt arbete i hamnarna för sjömannen och matrosen och dessutom ganska dåligt betalt.

Sjökapten Gösta Andersson i Vittsjö.

VITTSJÖ. På den tiden, gamla goda tiden, fanns det en sotarmästare i varje by. I Vittsjö var det Knut Storm som var sotarmästare. Han berättade 1976 hur det var att vara sotare utan några nymodiga bekvämligheter.

Knut Storm Sotare

Sotaren Knut Storm

Knut tillhörde den generationen som sotade de gamla gråstensmurade skorstenarna ute på landsbygden som var så rymliga att en man, stundom två man fick plats att krypa nerifrån eller uppifrån vid sotning.
Knut Storm var född 1919  och avled 1977.

VITTSJÖ. Den första brandbilen i Vittsjö var en bryggarebil!

När telefonen ringde på Vittsjö 32 var det hos bryggare John Johansson.
Gällde det brand blev det bråttom att springa ner till gatan och utlösa tyfonen. Sen raskt tillbaka och tömma lastbilen från öl, läsk och svagdricksankare och sen färd till brandstationen.

Det var omkring 1929 som bryggarbilen blev brandbil.
Först 1933 inköptes en lastbil som ombyggdes till dåtidens brandbil.

Bryggare John Johansson.

VITTSJÖ. Den 1 januari 1910 fanns det 2 188 personer i församlingen, det var en ökning med 11 personer under 1909.
Nykterhetsrörelsen arrangerade en förbudsomröstning 1909 gav det resultatet i Vittsjö att 477 röstade för rusdrycksförbud och fyra röstade nej.
Vittsjö kommun höll entreprenadauktion för inköp av timmer för uppförande av ett vattenverk vid fattiggården Kristenstorp.
En komet var synlig under tämligen lång tid.

VITTSJÖ. Bernhard Hillerström var kanske inte vad som kan klassas ett original men i varje fall var han ganska originell, absolut på gränsen till original. Han var född i Båstad  1907 och avled i Vittsjö 1987. En del av sin levnad tillbringade han intill Bodarpa sjö vid Verum men de sista åren av sin levnad bodde han i Vittsjö.

I sin krafts dagar var han lantbruksarbetare eller dräng på flera platser i Bohuslän och norra Skåne.

I början av 1950-talet uppfördes en mindre stuga som bostad åt Hillerström och där levde han fram till omkring 1965 då han flyttade till bättre boende och mathållning i Vittsjö.

VITTSJÖ. Rävjakt och jakt på kaniner och för övrigt all annan jakt var det stora fritidsintresset för Oscar Olofsson, Hårsjö, Vittsjö. Oscar Olofsson var född i Kvidala 1902 och avled i Vittsjö1988. Sedan det strävsamma arbetslivet mer eller mindre hade upphört var bingospel det stora intresset på fritiden. Ibland flera kvällar i veckan var det besök tillsammans med likasinnade på olika platser där det spelades det då så populära bingo.
På faderns lantbruk i Kvidala var Oscar så kallat hemmadräng och deltog i gårdens skötsel. Det var ingen stor gård och därför fanns ingen häst som dragare. Det blev i stället gårdens mjölkkor som fick dra och dessa dragdjur var mer gemytliga att köra med, berättar Oscar 1977. Två kor var betydligt lämpligare än en häst då det gick mycket jämnare och lugnare och dessutom klarade två kor av det bättre än en häst! Bostadsplatser för Oscar har varit Kvidala, Vittsjö, Lehult och slutligen i Hårsjö (Korsahåla).
Hemmanet gav inte bäring för mer än en person och därför sökte och fick Oscar anställning vid Vägförvaltningen 1932 som gruslastare på lastbilar. Gruset skulle sedan fyllas i vägens håligheter och det fick gå undan ganska raskt då chauffören tydligen körde på ackord!

VITTSJÖ. Det är tämligen många av äldre generationen som varit lärjungar hos Oskar A Johansson. Mer förtydligande blir det kanske om det sägs BilskoleOskar vid Verumsvägen i Vittsjö.                      Det är många som fått sina körkort med assistens av Oskar.
Den första eleven började hos Oskar 1945 med en gammal Opel Olympia som övningsbil och hela företaget såldes 1968. Under den tiden hade drygt 5 000 elever passerat Oskars undervisning.
Oskar Johansson var född 1903 och avled 1983.
Oskar Johansson var en tid försäljare av filar till olika företag i södra Sverige. Det var en ren tillfällighet att Oskar blev bilskollärare. Det var så att ett par bekanta till Oskar gärna ville ha körkort och Oskar började träna upp sina bekanta i gamla Olympia 1943 med uppkörning i Örkelljunga. Där fick Oskar tipset från ingenjören Linder att öppna bilskola i Vittsjö där det inte fanns någon sådan registrerad på orten. Visserligen fanns det en del så kallade privata bilskollärare som lärde ”eleverna” att ratten var att vrida på samt vad som var broms, koppling och gas. Sen var det inte mycket mer av undervisning!

 

VITTSJÖ. Krösnasmen Nils Nilsson var född i Hästhult 1848 och avled 1916. Krösnasmen vara född och bodde i Hästhult, Vittsjö socken. Hans bostad var några hundra meter väster om Brönjet.  För Göingar är det kanske inte så märkligt med namnet Krösnasmen men det fordras nog en förklaring.

 

 

Nils Nilsson var ingen direkt finsmed utan en grovsmed som  höll  sig de tyngre reparationer i denna lantbruks- och skogsbygd.

Därav namnet smen. Det göingska namnet på lingon är just krösen och därmed får det anses klarlagt hur namnet Krösnasmen uppstod!